logo

Participatie van burgers in het Wmo-beleid

Onderzoeksvragen

De hoofdvraag van dit deelproject luidt: Hoe (op welke manieren) betrekken gemeenten hun inwoners bij de vormgeving en uitvoering van het beleid, in het bijzonder mensen met een geestelijke aandoening? Wat werkt wel en niet in dit verband?

Deze hoofdvraag heeft betrekking op de volgende onderzoeksvragen van het SCP:

  1. Welke veranderingen hebben er plaatsgevonden bij gemeenten na introductie van de Wmo 2015 op het gebied van inspraak in en vertegenwoordiging van het lokale beleid? Zijn er verschillen tussen gemeenten in de mate waarin burgers erbij worden betrokken en in de fase van het besluitvormingsproces waarin burgers erbij worden betrokken?
    2. Welke pogingen worden ondernomen om mensen met een geestelijke aandoening te betrekken bij de besluitvorming en verantwoording over beleid?

a. Worden formele adviesraden hiervoor meer of minder ingeschakeld?
b. Zien we wellicht dat er sinds de introductie van de Wmo 2015 nieuwe vormen ontstaan?
c. Hoe is de lokale participatiepraktijk voor mensen met een geestelijke aandoening al met al het beste te duiden?
d. Welke informele vertegenwoordigingsmechanismen zijn er aanwezig voor mensen met een geestelijke aandoening?
e. Op welke wijze worden mensen met een geestelijke aandoening op lokaal niveau vertegenwoordigd door (landelijke) belangenorganisaties? Gebeurt dit nu vaker dan vroeger, dat wil zeggen: voor 1 januari 2015?

3. Zijn er aanwijzingen dat deze vormen effectief zijn? Dat wil zeggen: voelen (vertegenwoordigers van) mensen met een geestelijke aandoening zich vertegenwoordigd en hebben ze daadwerkelijk invloed op genomen besluiten?

Onderzoeksaanpak

Het onderzoek omvat een literatuurstudie, een inventarisatie en verdiepend onderzoek. De inventarisatie behelst eerst een quickscan onder 50 gemeenten en vervolgens een inventarisatie bij 15 gemeenten uit deze groep. Het verdiepend onderzoek vindt plaats in 5 gemeenten.

Stand

Dit onderzoek is uitbesteed aan BMC Onderzoek. De dataverzameling is begin 2017 gestart. De rapportage wordt in december 2017 verwacht.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Mariska Kromhout of Susan van Klaveren (BMC Onderzoek, 06 5171 3159).

 

Menu