logo

Toegang tot Wlz: enquêtes bij aanvragers en medewerkers CIZ en zorgkantoren

Dit deelproject onderzoekt de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) via het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) en de zorgkantoren. De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt passende zorg voor mensen  die blijvend  behoefte hebben aan toezicht en/of de nabijheid van zorg gedurende 24 uur per dag. Dan kan het gaan om mensen met een psychogeriatrische aandoening of mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking.

Onderzoeksvragen

De hoofdvraag van dit deelproject luidt: Kunnen en komen mensen met een blijvende, zware zorgbehoefte terecht bij het CIZ en het zorgkantoor? Hoe gaan deze met de zorgvraag om en hoe ervaren betrokkenen dit?
Deze hoofdvraag is onderverdeeld in de volgende deelvragen:

  • Hoe weten mensen met een blijvende, zware hulpvraag bij wie ze zich kunnen melden met een verzoek om ondersteuning? Wie verwijst hen naar het CIZ?
  • Hoe verloopt de indicatiestelling (in het bijzonder het gesprek met de cliënt) voor de Wlz door het CIZ?
  • Hoe ervaren cliënten, mantelzorgers en indicatiestellers dit gesprek?
  • Bieden zorgkantoren mensen de keuze tussen verblijf in een instelling, een volledig pakket thuis (VPT), een modulair pakket thuis (MPT) of een Wlz-pgb?
  • Ervaren cliënten en mantelzorgers ook keuzevrijheid en wat vinden ze daarvan en van de cliëntondersteuning hierbij?
  • Welke cliënten kiezen welke zorgleveringsvorm en om welke reden?
  • Wat zijn de effecten van de verscherpte criteria voor zorg thuis op de bovengenoemde keuze tussen zorgleveringsvormen (VPT, MPT of Wlz-pgb in vergelijking met de vroegere AWBZ)?
  • Zijn hierbij verschillen te constateren per sector (GGz, Ghz, V&V)?

Onderzoeksaanpak

Het onderzoek omvat een internet-enquête onder indicatiestellers van het CIZ en onder klantmanagers van zorgkantoren.Ook maakt een schriftelijke enquête onder zorgvragers en hun mantelzorgers deel uit van dit deelproject. Aanvullend zijn telefonische interviews gehouden met zorginstellingen die een zorgvraag opstellen in overleg met of namens hun cliënt en enkele transferverpleegkundigen.

Stand

Dit onderzoek is uitbesteed aan BMC Onderzoek. De dataverzameling is eind 2016 afgerond. De rapportage Toegang tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg Ervaringen van aanvragers en professionals is verschenen op 21 februari 2017.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Mirjam de Klerk of Susan van Klaveren (BMC Onderzoek, 06 5171 3159).

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) / Toegang tot Wlz: enquêtes bij aanvragers en medewerkers CIZ en zorgkantoren

Menu