logo

Toegang tot Wmo en wijkverpleging: enquêtes onder melders, mantelzorgers en gespreksvoerders

Maatschappelijke ondersteuning is een taak van de gemeente. Voor wijkverpleging zijn zorgverzekeraars financieel verantwoordelijk. Het SCP onderzoekt de toegang tot maatschappelijke ondersteuning en wijkverpleging. Vinden mensen met een hulpvraag de weg? Hoe worden ze geholpen? En sluit de hulp aan op hun behoefte? Het SCP zet vragenlijsten uit onder melders, hun mantelzorgers en gespreksvoerders.

Onderzoeksvragen

Met dit onderzoek beantwoordt het SCP vragen als: Kunnen en komen mensen met een behoefte aan ondersteuning terecht bij hun gemeente? Hoe gaat de gemeente vervolgens met hun hulpvraag om? Hoe ervaren mensen met een ondersteuningsbehoefte en hun mantelzorgers dit? En welke hulp krijgen ze? Sluit deze hulp aan op de behoefte? Is er voldoende afstemming tussen alle betrokkenen? Daarnaast zal de kennis uit dit onderzoek helpen bij het vaststellen of de doelen van de HLZ worden behaald. Blijven mensen langer thuis wonen? Ervaren zij minder eenzaamheid? Kunnen zij op gelijke voet maatschappelijk participeren en neemt hun zelfredzaamheid toe? Het SCP bekijkt ook of de kwaliteit van zorg en ondersteuning en het gebruik van informele zorg toenemen. En of het gebruik van formele zorg en de overheidsuitgaven aan zorg en ondersteuning afnemen.

Onderzoeksaanpak

Het melders-, mantelzorgers- en gespreksvoerdersonderzoek is een kwantitatief onderzoek met veel veldwerk. Het veldwerk vindt plaats in 2016 en valt in drie delen uiteen:

  • een onderzoek onder Wmo-melders
  • een onderzoek onder mantelzorgers van melders
  • een onderzoek onder gespreksvoerders van gemeenten

Onder melders worden face-to-face-interviews gehouden volgens gestructureerde vragenlijsten. Gespreksvoerders en mantelzorgers worden bevraagd met gestructureerde vragenlijsten op papier of online. Het SCP ontwikkelt de vragenlijsten, analyseert de data en schrijft de rapportage. Het veldwerk besteedt het SCP uit aan een extern bureau. De drie deelonderzoeken vinden in dezelfde gemeenten of wijken plaats. Zodat het SCP de resultaten met elkaar in verband kan brengen en een mogelijk effect van uitvoeringsbeleid op doelbereik bij melders kan onderzoeken.
Hieronder leest u wat het SCP precies onder melders, mantelzorgers en gespreksvoerders verstaat.

Melders en aanvragers

Melders zijn ‘mensen met een ondersteuningsbehoefte op het terrein van de Wmo die in 2015 in contact kwamen met een gespreksvoerder, met als doel deze behoefte te vervullen’. Zodra zij het traject van aanvragen van gemeentelijke ondersteuning ingaan, heten zij aanvragers. Dat zijn dus ‘mensen die in 2015 een aanvraag indienden voor een Wmo-maatwerkvoorziening, zoals hulp bij het huishouden, woningaanpassing, vervoersvoorziening, rolstoel, begeleiding (soms met verzorging), specialistische dagbesteding of beschermd wonen’. Ook mensen die in 2015 een aanvraag indienden voor wijkverpleging heten aanvragers. Uitgesloten zijn melders met een vraag over jeugdzorg, de Participatiewet of schuldhulpverlening.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn mensen die voor hulpbehoevende familieleden, vrienden, kennissen of buren zorgen. Deze kunnen zowel in- als uitwonend zijn. Denk aan onbetaalde hulp bij het huishouden en de persoonlijke verzorging. Onder mantelzorg valt niet de gewone zorg voor gezonde kinderen. In dit onderzoek gaat het alleen over mantelzorgers die iemand helpen die zich bij de Wmo gemeld heeft.

Gespreksvoerders

Gespreksvoerders zijn mensen (professionals) die een (breed) inventariserend gesprek hebben met melders over hun ondersteuningsbehoefte. Dit kan een gemeentelijk Wmo-consulent, een Wmo-gespreksvoerder of een medewerker van het Wmo-loket zijn, maar ook iemand van het wijkteam, een wijkverpleegkundige, een ouderenadviseur, een MEE-consulent of een medewerker van een welzijnsinstelling.

Stand

Eind 2016 start het SCP met de analyse van de data. Het rapport verschijnt naar verwachting september 2017.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Peteke Feijten voor het Meldersonderzoek, Roelof Schellingerhout voor het Gespreksvoerdersonderzoek en Mirjam de Klerk voor het Mantelzorgonderzoek.

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) / Toegang tot Wmo en wijkverpleging: enquêtes onder melders, mantelzorgers en gespreksvoerders

Menu