logo

Uitvoeringspraktijk Wlz-instellingen

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt passende zorg voor mensen  die blijvend  behoefte hebben aan toezicht en/of de nabijheid van zorg gedurende 24 uur per dag. Dan kan het gaan om mensen met een psychogeriatrische aandoening of mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking.  Dit onderzoek geeft inzicht in de gang van zaken binnen Wlz-instellingen in de sector Verzorging en Verpleging (V&V), de Gehandicaptenzorg en de Geestelijke Gezondheidszorg-B. Wat zijn de ervaringen van diverse betrokken partijen met onder meer zorgplanbesprekingen, het versterken van eigen regie en de inzet van informele hulp? Hierbij komt zowel het perspectief van de uitvoerders aan bod als dat van cliënten, hun sociale netwerk en vrijwilligers. De nadruk ligt daarbij op hoe het in de praktijk gebeurt en hoe betrokkenen dit ervaren.

Onderzoeksvragen

In dit deelproject staan de volgende onderzoeksvragen centraal:
Hoe geven Wlz-instellingen - verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor gehandicapten alsook instellingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg-B - vorm aan:

  • Meer uitgebreide cliëntondersteuning en hoe ervaren cliënten, hun sociale netwerk en professionals dit?
  • De zorgplanbesprekingen-nieuwe-stijl? En hoe ervaren cliënten, hun sociale netwerk en professionals dit?

Welke ontwikkelingen doen zich voor in de vrijwillige inzet in instellingen en bij de Wlz-zorgverlening thuis?

  • In hoeverre en op welke wijze doen verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor gehandicapten meer moeite om het sociale netwerk bij de zorgverlening te betrekken?
  • In hoeverre en op welke wijze doen zij meer moeite om vrijwilligers bij de zorgverlening te betrekken?
  • Hoe verloopt de afstemming/samenwerking tussen professionals en informele helpers in instellingen?

Ook wordt aandacht besteed aan wat deze ontwikkelingen betekenen voor de cliënten:

  • Hoe ervaren cliënten, hun sociale netwerk, vrijwilligers en professionals dit alles?
  • Hoe ontwikkelt zich de kwaliteit van leven (w.o. eenzaamheid) van instellingsbewoners en thuiswonende Wlz-cliënten?
  • Ervaren instellingsbewoners en thuiswonende Wlz-cliënten meer invloed op hun dagelijks leven dan voorheen (‘regie naar vermogen’)?
  • Wat is de bijdrage aan de kwaliteit van leven en de ervaren regie van verschillende instrumenten in de Wlz (zorgplanbesprekingen, cliëntondersteuning)?

Onderzoeksaanpak

Het onderzoek in de V&V sector en de sector van de Gehandicaptenzorg wordt uitgevoerd door een combinatie van KPMG en Vilans; in de Geestelijke gezondheidszorg door een combinatie van KPMG en Tranzo.
Beide onderzoeken bevatten dezelfde stappen in het onderzoek.
Na een literatuurstudie (fase 1) wordt eerst kwalitatief onderzoek (focusgroepen bij zorgprofessionals en vrijwilligers en interviews bij cliënten en hun belangrijkste verzorgers) gedaan bij de genoemde respondent-groepen (fase 2), dan volgt een enquête onder instellingsmanagers (fase 3).

Stand

Het onderzoek is in 2016 uitgevoerd en de rapportages zijn op 16 mei 2017 verschenen.

Publicatie De Wet langdurige zorg in de geestelijke gezondheidszorg Ervaringen uit de praktijk

 Publicatie De Wet langdurige zorg in de verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg

Contact

Voor nadere informatie over het onderzoek naar de uitvoeringspraktijk in de V&V sector en de Gehandicaptenzorg kunt u contact opnemen met Hinke Gijzel (KPMG, 06 2139 3050) of met Cretien van Campen.
Voor nadere informatie over het onderzoek naar de uitvoeringspraktijk in de GGz-sector kunt u contact opnemen met Inger Plaisier of Karin Lemmens (KPMG, 06 1251 3683).

Menu