logo

Uitvoeringspraktijk in gemeenten: kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel Wmo 2015. Doel van dit project is zicht te krijgen op de lokale uitvoeringspraktijk van de Wmo 2015 en de ervaringen van de verschillende actoren (gemeentelijke beleidsmedewerkers, professionals, zorgverzekeraars, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers). Met de verschuiving van verantwoordelijkheden van het Rijk naar gemeenten en burgers wordt een goede (zo niet betere) kwaliteit van zorg en ondersteuning nagestreefd, de onderlinge betrokkenheid van burgers gestimuleerd en tegelijkertijd gewerkt aan doelmatigheid vanuit het oogpunt van financiële houdbaarheid van het zorgstelsel. De overheid verwacht dat gemeenten beter in staat zijn om op de lokale omstandigheden en behoeften van burgers in te spelen, doordat zij dichter bij hen staan. Daarnaast zouden gemeenten, door een groter beroep te doen op de eigen mogelijkheden van mensen en hun sociale netwerk en door de inzet van algemene voorzieningen en eventueel maatwerkvoorzieningen, de ondersteuning met een beperkter budget moeten kunnen uitvoeren dan de rijksoverheid.

Onderzoeksvragen

De centrale vragen in dit deelonderzoek zijn: “Hoe pakken gemeenten - in samenwerking met betrokken partijen - de aan hen onder de Wmo 2015 toebedeelde rol op?  En: Welke veranderingen in de uitvoeringspraktijk zijn merkbaar sinds de invoering van de Wmo 2015?” Deze vraagstellingen zijn verbijzonderd en aangescherpt in drie thema’s:

  1. Hoe, en met welk resultaat, geven gemeenten invulling aan hun rol in het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie?
  2. Op welke wijze, en met welk resultaat, wordt binnen gemeenten invulling gegeven aan het bieden van “passende ondersteuning” aan doelgroepen onder de Wmo?
  3. Hoe verloopt de afstemming tussen de wetten (Wmo/Zvw/Wlz) en de samenwerking tussen de betrokken partijen?

Onderzoeksaanpak


Dit onderzoek omvat een verkenning (zowel literatuurverkenning als verkennende gesprekken) en een zestal casestudies van uiteenlopende gemeenten, waarbij per gemeente  met verschillende partijen wordt gesproken om een goed beeld te kunnen krijgen van de ontwikkelingen in de praktijk.  Tenslotte wordt een digitale enquête uitgezet onder alle Nederlandse gemeenten. Deze heeft ten doel om de uitkomsten van de casestudies aan te vullen en om de gegevens uit casestudies te kunnen vergelijken met de enquêtegegevens.

Stand

Het veldwerk start eind 2016 en de enquête wordt in 2017 uitgevoerd. De rapportage verschijnt naar verwachting eind 2017.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek neemt u dan contact op met Lia van der Ham.

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) / Uitvoeringspraktijk in gemeenten: kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Menu