logo

Verkenning langer thuis wonen

13 oktober 2015

Een doel van de hervorming van de langdurige zorg is te bevorderen dat mensen met een zorgbehoefte zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen in plaats van in een instelling. Het deelonderzoek geeft een overzicht van wat er in de literatuur bekend is over welke factoren van invloed zijn op zelfstandig wonen van ouderen en mensen met beperkingen, (chronische) psychische aandoeningen of psychosociale problemen. Ook komt aan bod waaraan de overheid zou kunnen bijdragen en welke kennislacunes er nu nog zijn.

Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen zijn:

  1. Wat is er bekend over factoren die het al dan niet zelfstandig wonen beïnvloeden bij ouderen en mensen met beperkingen, (chronische) psychische aandoeningen of psychosociale problemen?
  2. Is er op basis van eerdere literatuurstudies een antwoord te geven op de vraag hoe en in welke situaties woonvormen, zorg en ondersteuning en regelingen daaromtrent kunnen bijdragen aan zelfstandig wonen van deze groepen?
  3. Zo nee, welke kennislacunes zijn er en welk onderzoek onder welke doelgroepen zou die lacunes in kunnen vullen?

Onderzoeksaanpak

Het onderzoek omvatte verschillende onderdelen:

  • zoeken naar nationale en internationale literatuur
  • analyse van de gevonden literatuur
  • twee expertmeetings en enkele individuele gesprekken met deskundigen
  • beschrijving van de gevonden resultaten, geordend volgens een (theoretisch) model en de diverse doelgroepen

Publicatie

De publicatie Wel thuis? Literatuurstudie naar factoren die zelfstandig wonen van mensen met beperkingen beïnvloeden is als eerste rapport van de evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg aangeboden aan Staatssecretaris van Rijn op 25 november 2016.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Inger Plaisier, Maaike den Draak  of Anna Maria Marangos.

Menu