logo

Evaluatie Participatiewet

Iedereen met arbeidsvermogen aan het werk! Dat was en is het streven van opeenvolgenderegeringen de afgelopen jaren. Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Kort gezegd heeft deze wet tot doel om zoveel mogelijk mensen, met en zonder arbeidsbeperking, aan het werk te laten zijn - bij voorkeur bij een gewone werkgever. Voor de uitvoering van de wet zijn de gemeenten verantwoordelijk gesteld. Met de Participatiewet is er één regeling gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt, in plaats van de vele verschillende regelingen voor de diverse doelgroepen. De verwachting is dat dit voor werkgevers overzichtelijker is en het makkelijker zal maken om mensen met een uitkering in dienst te nemen. Ook wordt verwacht dat meer integraliteit leidt tot een betere uitvoering. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Het Sociaal en Cultureel Planbureau voert een langlopende evaluatie uit naar de werking van de Participatiewet. Daarin staat de vraag centraal hoe het de verschillende doelgroepen vergaat sinds de invoering van de Participatiewet. Wat betekent de wet voor de baankansen en de uitkeringsafhankelijkheid van de verschillende doelgroepen? En als mensen aan het werk komen: waar komen ze aan het werk? En hoe duurzaam is dat werk?

Publicaties

De eerste deelrapportage is in september 2018 verschenen en richte zich specifiek op de doelgroep Wsw (Wet sociale werkvoorziening). De Wsw maakt het voor mensen met een arbeidsbeperking mogelijk om onder aangepaste omstandigheden arbeid te kunnen verrichten in zogenoemde sociale werkplaatsen. Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer in de Wsw instromen. Dit geldt ook voor mensen met een Wsw-indicatie die eind 2014 op de wachtlijst stonden voor een Wsw-plek. Wel kunnen zij ondersteuning krijgen van gemeenten, bijvoorbeeld in de vorm van loonkostensubsidie. In deze publicatie leest u hoe het deze mensen is vergaan.

Contact

Indien u meer wilt weten over dit project kunt u contact opnemen met Maroesjka Versantvoort.

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / Evaluatie Participatiewet

Menu