logo

Expertiselab Jonge Mantelzorgers; vergroting van veerkracht

09 mei 2019

Veel studenten hebben naast hun studie een mantelzorgtaak. Zij geven steun aan een zieke naaste, waarbij veel wordt gevraagd van hun veerkracht. In het Expertiselab jonge mantelzorgers onder Amsterdamse studenten leggen we – door na te gaan wie zij zijn en welke ondersteuningsbehoefte zij hebben  – de basis voor ondersteuning van mantelzorgende studenten.

Dit onderzoek wordt (be)geleid vanuit de VU/SCP, HvA en Vilans in samenwerking met een consortium van deelnemers die werkzaam zijn in twee domeinen uit de leefwereld van jonge mantelzorgers: zorg en onderwijs: Markant (het Amsterdamse steunpunt voor mantelzorg), RocvA en Universiteit van Amsterdam.

Gefinancierd vanuit NWO

Het project maakt deel uit van de Startimpuls JOIN (Jongeren in een veerkrachtige samenleving. Naar nieuwe arrangementen voor inclusiviteit en participatie). JOIN ontving van NWO financiering in het kader van de route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen, één van de 25 routes binnen de Nationale Wetenschapsagenda.

Onderzoeksmethode

Dit onderzoek bestaat uit 4 samenhangende onderdelen:

1. Schetsen van profielen van studerende mantelzorgers (16+) die in Amsterdam studeren aan het MBO, HBO of WO.
Hiervoor wordt kwantitatief materiaal over Amsterdamse studenten onderzocht. Zo zijn data beschikbaar uit onder andere de Studentengezondheidstest  van de Studentenartsen van de UvA, onderzoeken onder studenten HvA en wellicht ROC-studenten. We kijken in dit onderdeel onder andere naar hun demografische kenmerken, gezondheidstoestand, welbevinden en studievoortgang.

2. In kaart brengen van ondersteuningsbehoefte van studerende mantelzorgers.
Hiervoor worden innovatieve, narratieve en ontwerpende methodieken ingezet. We focussen hierbij niet alleen op de problemen die mantelzorgende studenten tegenkomen en hun behoefte aan ondersteuning, maar gaan ook nadrukkelijk op zoek naar de veerkracht van deze jongeren. Daarbij zullen verschillende domeinen van de leefsituatie van jongeren aan de orde komen zoals studievoortgang en  -kosten, zorg voor de zieke, betaald werk, vrije tijd etc.

3. Ontwerpen van een interventie voor ondersteuning.
In co-creatie met de doelgroep en beroepskrachten uit onderwijsinstellingen wordt een eerste uitwerking ontwikkeld van een betekenisvolle, toegankelijke ondersteuning voor mantelzorgende studenten waarbij digitale middelen ingezet worden.

4. Delen van kennis
Delen van kennis over deze doelgroep binnen studenten-, onderwijs en zorgpopulaties, o.a. via de kennisnetwerkstructuren van deelnemende organisaties, waaronder die op het landelijk en lokaal niveau.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in een aantal kleinere deelonderzoeken in samenwerking met studenten (liefst zelf mantelzorger), o.a. met een ict en design achtergrond. De VU, SCP, HVA en Vilans zullen elk een aantal deelonderzoeken trekken, met input van de andere experts uit het consortium.

Verwachte opbrengsten

De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in een gezamenlijk eindrapport waaraan meerdere leden van het consortium een bijdrage leveren. Daarnaast zullen waar mogelijk als opbrengst van de samenwerking  tussen de studenten én de betrokken beroepskrachten voorbeelden voor concrete interventies die studenten ondersteunen in de combinatie van mantelzorg en studie worden gepresenteerd. De exacte vorm waarin de resultaten van het project naar buiten zullen worden gebracht en wanneer dat gaat plaatsvinden zijn nog niet bekend.
Begin juni 2018 is als eerste publicatie de factsheet Gezondheid- en studieuitkomsten bij mantelzorgende studenten verschenen.
Op 3 juni 2019 is Alice de Boer één van de sprekers op de kick-off bijeenkomst van de Week van de jonge mantelzorger. Hier zal ze iets vertellen over dit onderzoek en ander mantelzorgonderzoek.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Alice de Boer.

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / Expertiselab Jonge Mantelzorgers; vergroting van veerkracht

Menu