logo

Jaarrapport Integratie

27 november 2008

Het Jaarrapport Integratie beschrijft ontwikkelingen in de integratie van niet-westerse migranten en hun kinderen in Nederland. Hiervoor gebruikt het jaarrapport uiteenlopende indicatoren. Het jaarrapport geeft informatie over leerlingen van niet-westerse afkomst, de positie van niet-westerse migranten op de arbeids- en woningmarkt, vertegenwoordiging in de criminaliteit, de sociaal-culturele integratie en wederzijdse beeldvorming.

Alternerend

Het SCP maakt het Jaarrapport Integratie op verzoek van de ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het maakt deel uit van de informatievoorziening aan de Kamer over niet-westerse migranten. Het Jaarrapport Integratie is een vervolg op de Rapportage minderheden, die het SCP van begin jaren negentig tot 2005 vervaardigde. In dat jaar verscheen het eerste Jaarrapport Integratie, uitgevoerd in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Bij het samenstellen van het jaarrapport heeft alternerend het SCP en het CBS het voortouw. In 2008, 2010, 2012 en 2014 verscheen het Jaarrapport Integratie onder verantwoordelijkheid van het CBS. In 2007, 2009, 2011 en 2013 was het SCP hoofduitvoerder.

De laatste editie van het SCP met de titel 'Jaarrapport integratie (2013)' verscheen begin 2014. Deze aflevering is volledig gewijd aan de positie van migranten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Als gevolg van de economische recessie is de participatie op de arbeidsmarkt voor migranten in het geding. De werkloosheid is zorgwekkend hoog, het meest nog onder jonge niet-westerse migranten. In het Jaarrapport Integratie 2013 staat daarom de participatie van migranten op de arbeidsmarkt centraal. We proberen zicht te krijgen op de belangrijkste knelpunten voor migranten op de arbeidsmarkt.

Eind 2015 is de studie naar zogenoemde gesloten of parallelle gemeenschappen verschenen (Werelden van verschil). Deze gemeenschappen kenmerken zich door een sterke interne gerichtheid en sociaal-normatieve afstand ten opzichte van de ontvangende samenleving. Het onderzoek gaat in op de verschijningsvormen van deze gemeenschappen, de factoren achter het ontstaan ervan en de gevolgen voor individu en samenleving. 

Eind 2016 verschijnt een verdiepende studie over integratie die inzicht wil geven in de ontwikkelingen in de integratie van leden van niet-westerse migrantengroepen. We willen weten of het de goede kant opgaat, of verschillen tussen migrantengroepen en autochtone Nederlanders afnemen. Evenredigheid hanteren we als maatstaf: hebben leden van migrantengroepen dezelfde positie als autochtone Nederlanders met vergelijkbare kenmerken?

Belangrijkste publicaties

Contact

Wilt u meer weten over het Jaarrapport Integratie? Neem dan contact op met Jaco Dagevos of Mérove Gijsberts.

Menu