logo

Leefsituatie-index

12 november 2008

Met de leefsituatie-index volgt het SCP de ontwikkeling van het individuele welzijn en de welvaart in Nederland.

Al sinds 1974 volgt het SCP met de leefsituatie-index (de ontwikkeling van) het individuele welzijn en de welvaart in Nederland. Daarnaast biedt de index de mogelijkheid sociale groepen te volgen, zoals ouderen, stedelingen, etnische minderheden of vrouwen. Zo blijkt of groepen er over het geheel genomen op vooruit gaan of juist achterblijven.

Maatschappelijke terreinen

De leefsituatie-index geeft een samenvatting van verschillende belangrijke maatschappelijke terreinen:

  • gezondheid
  • woonsituatie
  • diversiteit vrijetijdsactiviteiten
  • sociale participatie
  • bezit duurzame consumptiegoederen
  • mobiliteit
  • sportbeoefening
  • vakantie

Uitgangspunten

Bij de keuze voor de indicatoren van de leefsituatie hanteert het SCP de volgende uitgangspunten:

  • Ze leveren een positieve of negatieve bijdrage aan de leefsituatie van de burger.
  • Ze moeten zoveel mogelijk door overheidsbeleid beïnvloed kunnen worden.

De indicatoren in de index zijn vooral beschrijvend en niet evaluerend. Wel worden de uitkomsten van de leefsituatie-index vergeleken met of mensen tevreden en gelukkig zijn met hun situatie.

Totaalbeeld

Doordat de leefsituatie-index ontwikkelingen op afzonderlijke maatschappelijke terreinen samenvat, krijg je gemakkelijker een totaalbeeld van de leefsituatie als geheel. Dit is bijvoorbeeld nuttig als de ontwikkelingen op verschillende terreinen een andere richting aangeven. Stel bijvoorbeeld dat de sportparticipatie stijgt, terwijl de woonsituatie verslechtert. Hoe verhouden deze beide ontwikkelingen zich tot elkaar? Is de situatie in het algemeen dan verbeterd of juist verslechterd?

Uw eigen leefsituatie

Vergelijk uw eigen leefsituatie met de rest van Nederland: met een vragenlijst kunt u uw eigen score bepalen op de leefsituatie-index van het SCP. Deze vragenlijst is een compacte versie van de 'echte' vragenlijst die het SCP afneemt.

Gegevens

Een overzicht van de gegevensverzameling voor de leefsituatie-index vindt u bij de beknopte onderzoeksbeschrijvingen.

Leefsituatie-index in gemeenten

Een aantal gemeenten gebruikt de leefsituatie-index.Amsterdam, Lelystad, Eindhoven en Zwolle rapporteren over de leefsituatie in hun gemeente en vergelijken deze met de Nederlandse situatie. Haarlemmermeer, Dordrecht en Purmerend deden dat in het verleden.

Het rapport 'De sociale staat van de gemeente' gaat in op vragen als: Welke waarde heeft SLI voor het beleid van gemeenten? Kan het fungeren als een signaleringsinstrument voor sociale problematiek in wijken, bij groepen, of op bepaalde domeinen van sociaal beleid? Is de SLI een geschikt instrument om te benchmarken? Kan de SLI gebruikt worden om de outcome van sociaal beleid te bepalen?

Belangrijkste publicaties

Een overzicht van de ontwikkeling van SCP-leefsituatie-index sinds 1974 staat in:

De leefsituatie-index wordt gebruikt in 

Andere publicaties met de index zijn:

Contact

Wilt u meer weten over de leefsituatie-index? Neem contact op met Jeroen Boelhouwer.

Menu