logo

Longitudinaal cohortonderzoek asielzoekers en statushouders

Door de sterke instroom van vluchtelingen in de periode 2014-2016 kwam Nederland voor de majeure opgave te staan om adequate opvang te organiseren, zorg te dragen voor een goede asielprocedure en huisvesting te regelen. Nu de instroom is afgenomen, is het vraagstuk in toenemende mate verschoven van opvang en huisvesting naar integratie.

Het SCP voert daarom onderzoek uit naar statushouders die tussen 2014 en 2016 in Nederland een (voorlopige) verblijfsvergunning  hebben gekregen. Doel is om hun sociaaleconomische en sociaal-culturele integratie in de komende vijf jaar te gaan volgen. Via registerbestanden, periodiek te houden surveys en kwalitatief onderzoek wordt het verloop van de (sociaaleconomische en sociaal-culturele) integratie van statushouders in kaart gebracht en veranderingen gevolgd.

Er wordt samengewerkt met onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het longitudinaal cohortonderzoek asielzoekers en statushouders wordt uitgevoerd op verzoek van vier ministeries: Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Justitie en Veiligheid (JenV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Publicaties

In de komende jaren zullen er diverse rapporten verschijnen.

Reeds verschenen:

Eritrese statushouders in Nederland. Een kwalitatief onderzoek over de vlucht en hun leven in Nederland (november 2018)

Syriërs in Nederland. Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland (juni 2018)

Surveyonderzoek Nieuwe Statushouders in Nederland  2017. Verantwoording van de opzet en uitvoering van een survey onder Syrische statushouders.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Jaco Dagevos.

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / Longitudinaal cohortonderzoek asielzoekers en statushouders

Menu