logo

Ouderen

23 september 2008

Lesbische, homoseksuele en biseksuele ouderen

Op verzoek van de directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap doet het SCP onderzoek naar de ervaringen van LHB (lesbische, homoseksuele en biseksuele) ouderen.

Het onderzoek wordt verricht door middel van een survey, waarin aandacht is voor de leefsituatie, gezondheid, psychosociaal welbevinden, eenzaamheid, sociale netwerk, verwachtingen van (mantel)zorg en de ervaringen met ouder worden. De ervaringen worden vergeleken met die van heteroseksuele leeftijdsgenoten. Ook komen onderwerpen aan bod die specifiek voor LHB ouderen relevant kunnen zijn. Zijn ze in hun omgeving open over hun seksuele oriëntatie? Hoe staan ze tegenover hun eigen seksuele oriëntatie? Voelen ze zich geaccepteerd in hun omgeving en krijgen ze wel eens te maken met negatieve reacties? Ervaren ze dat hun leven in bepaalde opzichten anders is dan dat van heteroseksuele leeftijdsgenoten?

De uitkomsten zullen eind 2015 verschijnen in een publicatie.

Ouderenmishandeling

Actuele gegevens over het aantal slachtoffers van ouderenmishandeling in Nederland ontbreken. Het gaat dan om al dan niet opzettelijk verbaal, fysiek of seksueel geweld, financieel misbruik en/of verwaarlozing door bekenden van wie zij afhankelijk zijn, zoals partners, familieleden of zorgprofessionals. Het SCP brengt, op verzoek van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kennis over de aard en omvang van ouderenmishandeling in Nederland bijeen. Een bundel met bijdragen van diverse externe onderzoeksbureaus (Ouderenmishandeling in Nederland) verscheen medio juni 2015. Eerder verschenen een advies en een verkenning:

Plaisier, I. en M.M.Y. de Klerk (2014). Ouderenmishandeling. Een advies over onderzoek naar aard en misbruik van en geweld tegen ouderen in afhankelijkheidsrelaties. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Plaisier, I. en M.M.Y. de Klerk (2014). Verkenning Ouderenmishandeling 2010-2014.(pdf) Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau i.s.m. MOVISIE en GGD Gelderland-Zuid (webpublicatie).

Met zorg ouder worden

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert het SCP samen met de Vrije Universiteit/LASAeen longitudinale studie uit naar zorgtrajecten in het ontvangen van ondersteuning en zorg over een periode van 10 jaar door personen van 65 jaar en ouder. Een zorgtraject beschrijft het gebruik van langdurige zorg (AWBZ), gemeentelijke ondersteuning (Wmo), medische zorg (Zvw) en/of informele of particuliere hulp zorg in een bepaalde periode door een oudere. De keuze voor een brede analyse is bewust, omdat ouderen vaker meerdere problemen hebben en gebruikmaken van voorzieningen op meer dan één domein.Dit onderzoek is een deelstudie binnen het langer lopend onderzoeksprogramma vraagmodel verpleging en verzorging. De eerste fase is in het najaar van 2013 afgerond met de publicatie Met Zorg ouder worden. In de tweede fase zal onderzocht worden welke factoren bepalen dat personen naarmate ze ouder worden meer zorg en ondersteuning gaan ontvangen en welke invloed het beleid daar op kan uitoefenen. In het voorjaar van 2016 zal hierover worden gepubliceerd.

C.van Campen, M. Broese van Groenou, D. Deeg en J. Iedema (2013). Met zorg ouder worden. Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen kenmerken zich door een combinatie van lichamelijke, psychische en/of sociale problemen. Vaak zijn deze problemen niet duidelijk zichtbaar. Een tijdige signalering van kwetsbaarheid is belangrijk om verergering te voorkomen. Integrale beschouwing van de problemen door huisartsen en andere hulpverleners is nodig.

De onderzoeksgroep Zorg deed onderzoek naar kwetsbare ouderen. Dit resulteerde in meerdere publicaties die in 2011 uitkwamen:

  • Het rapport Kwetsbare ouderen schetst een beeld van kwetsbare ouderen in Nederland op basis van informatie uit interviews met kwetsbare ouderen, literatuuronderzoek, bevolkingsenquêtes en longitudinale panels.
  • Aanvullend op dit rapport verscheen het webdocument Kwetsbaar alleen met nieuwe cijfers over de toename van het aantal alleenwonende kwetsbare ouderen.
  • De journalistieke samenvatting Kwetsbare ouderen in de praktijk vat de belangrijkste bevindingen van het rapport samen en vertelt wat de uitkomsten betekenen voor de hulpverlening aan kwetsbare ouderen.
  • Het rapport Kwetsbare ouderen is integraal vertaald: Frail older persons in the Netherlands. Er is dus ook een Engelse versie beschikbaar.

Rapportage ouderen

De rapportage ouderen schetst een beeld van de maatschappelijke positie van ouderen (55-plussers). De publicatie verscheen elke twee jaar en bevat afwisselend een brede overzichtsstudie en een thematisch rapport:

Ouderen in instellingen

De rapportages OII (Ouderen in Instellingen) bieden inzicht in de leefsituatie van de oudere tehuisbewoners, bijvoorbeeld het sociale netwerk, de vrijetijdsactiviteiten, de gezondheid, de woonsituatie, de financiële situatie en het gebruik van voorzieningen.Sinds de jaren negentig rapporteert het SCP hierover. De volgende enquête zal uitgevoerd worden in 2015 en 2016.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Cretien van Campen

Menu