logo

Toekomst voor de mantelzorg

30 mei 2018

Dit onderzoek gaat over zowel het geven als ontvangen van mantelzorg in de toekomst. Het doel is het maken van ramingen voor de jaren 2020-2040 voor verschillende regio’s in Nederland. We gaan daarbij kijken naar de regionale uitwerking van demografische veranderingen. Daarnaast is het voor een groot deel een herhaling van een verkennend onderzoek uit 2009. We werken in dit project samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Met de ramingen kan een beeld geschetst worden van de regio’s in Nederland waar mantelzorg geven en ontvangen naar verwachting gaan toenemen en/of afnemen. Hiermee kan een bijdrage geleverd worden aan de discussie over langer zelfstandig wonen van ouderen, de benodigde professionele zorg in de thuissituatie etc. De ramingen kunnen een belangrijke rol spelen in landelijke maar met name ook regionale beleidsvoorbereiding op verschillende terreinen van welzijn en zorg.

Uitwerking van dit project

De volgende stappen worden onderscheiden:

  1. Berekening potentieel aan mantelzorg gevers en ontvangers op regionaal niveau.
    Voor het geven en ontvangen van mantelzorg zijn specifieke demografische subgroepen van groot belang. Hiervoor gebruiken wij berekeningen van PBL op basis van de regionale bevolkingsprognose. Deze stap vindt plaats vanaf najaar 2017 tot begin 2018.
  2. Demografische raming waarbij geven en ontvangen van mantelzorg geraamd worden door de regionale bevolkingsprognose 2016 van CBS en PBL te koppelen aan de SCP data over mantelzorg geven (IZG 2014 en 2016) en ontvangen (OZG 2014, 2015, 2016). 
    Deze stap vindt plaats tussen begin 2018 tot zomer 2018.
  3. Trend raming en doorrekenvarianten. Dit is een raming die voortbouwt op de demografische raming. Voor elk van de demografische categorieën wordt gekeken welke sociale trends van belang zijn om aan de raming toe te voegen, zoals gezondheidstoestand, lichamelijke en geestelijke beperkingen, opleidingsniveau, arbeidsparticipatie. Met veronderstelling over de ontwikkelingen van de trends in de toekomst worden doorrekenvarianten gemaakt. 
    Deze stap vindt plaats tussen zomer 2018 en najaar 2018.

Verwachte publicaties

De publicaties over de drie stappen in het onderzoek worden verwacht kort na het aflopen van de betreffende stap in het onderzoek. Deze zullen verschijnen als gezamenlijke publicaties van SCP en PBL. De eerste publicatie is verschenen op 29 maart.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Sjoerd Kooiker of Alice de Boer.

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / Toekomst voor de mantelzorg

Menu