logo

Werkende armen

In het overheidsbeleid wordt betaald werk sinds het midden van de jaren negentig als de beste weg uit de armoede gezien. Betaald werk gaan doen verkleint het risico op armoede inderdaad, maar ook onder werkenden komt armoede voor. Uit eerder onderzoek van het SCP kwam naar voren dat 41% van de volwassenen die in armoede leven betaald werk als belangrijkste inkomensbron heeft.

Ontwikkeling, risicofactoren, vergelijking internationaal/lokaal

Dit project richt zich op drie aspecten van armoede onder werkenden. Allereerst brengt het in kaart hoe het armoedepercentage onder werkenden de afgelopen jaren veranderde en wat de belangrijkste risicofactoren zijn. Denk bijvoorbeeld aan de omvang van de werkweek, het type arbeidsrelatie, het wel of niet hebben van een werkende partner, etc. Vervolgens wordt de situatie in Nederland afgezet tegen die in een aantal andere Europese landen. Dit maakt duidelijk in hoeverre regels rond sociale zekerheid en arbeid (zoals uitkeringsvoorwaarden, minimumloon) het armoederisico van werkenden kunnen vergroten of verkleinen. In de derde plaats gaat het project in op de vraag in hoeverre gemeenten de werkende armoede kunnen beïnvloeden. Zijn er lokale verschillen in het voorkomen van armoede onder werkenden? Hangen deze samen met het beleid van gemeenten? Wat kunnen gemeenten doen om de armoede onder werkenden terug te dringen?

Verwachte publicatie

De rapportage over dit project komt eind 2017 beschikbaar.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Cok Vrooman of Stella Hoff.

Menu