logo

Arbeid en Publieke Voorzieningen

Wat doet onderzoekssector Arbeid en Publieke Voorzieningen?

De Sector Arbeid en Publieke Voorzieningen (APV) onderzoekt ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen en de prestaties van het geheel aan collectieve regelingen. De uitkomsten voor de burger staan centraal: wat merken zij van het gevoerde beleid, en hoe beoordelen zij de kwaliteit? Ook wordt in kaart gebracht hoe de uitvoering op lokaal niveau (gemeenten, uitvoeringsinstellingen) de landelijke resultaten beïnvloedt en of de Nederlandse regelingen beter of slechter presteren dan die van andere landen.

Centrale thema’s zijn de vraag naar en het aanbod van arbeid; de leefsituatie van werkenden en uitkeringsontvangers; ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid; langdurige zorg; jeugdzorg; monitoring van WMO, AWBZ en PGB; armoede; sociale uitsluiting; inkomensongelijkheid; individueel profijt van de overheid; de productiviteit van gemeenten; en de werking van de verzorgingsstaat in verschillende landen, in relatie tot de ingezette middelen.

Medewerkers van de sector Arbeid en Publieke voorzieningen

Home / Organisatie / Onderzoekssectoren / Arbeid en Publieke Voorzieningen

Menu