logo

Programma Maatschappelijke participatie

Het programma Maatschappelijke participatie richt zich op het kunnen, mogen, moeten en/of willen deelnemen aan de maatschappij. Het onderzoek is georganiseerd rond drie lijnen, die elk gericht zijn op een maatschappelijk streven waarin participatie van burgers een rol speelt.

De lijn ‘De toegankelijke samenleving’ benadert participatie als middel tot een kwalitatief hoogwaardig leven. De maatschappelijke uitdaging betreft het mogelijk maken van participatie voor groepen die hierbij moeilijkheden ervaren door fysieke, en individuele barrières die mensen ervan weerhouden te participeren, evenals de voorwaarden waaronder hulpbronnen hen in staat stellen toch, op een andere manier, te participeren en hoe dit uitwerkt in hun objectieve en ervaren kwaliteit van leven.

De tweede lijn, ‘De cohesieve samenleving’ benadert participatie als oorzaak en verschijningsvorm van maatschappelijke tegenstellingen binnen een diverse en ongelijke samenleving: bij scherpe tegenstellingen zullen bepaalde groepen minder of gesegregeerd participeren, waardoor tegenstellingen verder kunnen verscherpen. Binnen deze lijn gaan we op zoek naar oorzaken van discriminatie en inclusie vanuit zowel een minderheids- als een meerderheidsperspectief. Ook onderzoeken we de sociale netwerken van Nederlanders en de rol van maatschappelijke instituties en digitalisering bij het tot stand komen van overbruggende contacten.

De derde lijn, ‘De zich organiserende samenleving’ benadert participatie als middel tot het bereiken van doelen voor de samenleving. Onderzoek richt zich op de manieren waarop burgers in samenhang collectieve doelen proberen te bereiken en op de verhouding tussen de zelforganiserende burger en de overheid. Ook onderzoek naar vrijwilligers valt onder deze lijn.

Medewerkers van programma Maatschappelijke participatie

Lisette Kuyper, programmaleider
Iris Andriessen
Andries van den Broek
Peteke Feijten

Jos de Haan
Annet Tiessen-Raaphorst
Ab vd Torre
Lotte Vermeij

Home / Organisatie / Programma's / Programma Maatschappelijke participatie

Menu