logo

Programma Opgroeien en leren

In dit programma staan het opgroeien en leren van kinderen en (jong)volwassenen centraal; binnen het gezin, op school, en daarbuiten. Het strekt zich uit van de opvoeding en socialisatie van het heel jonge kind tot een leven lang leren. Aandachtspunt binnen dit programma is de samenhang én flexibiliteit binnen en tussen (onderwijs-, zorg- en opvoed-)systemen. Het programma beslaat zowel individuele opbrengsten als de sociale uitkomsten. Zowel gezin als onderwijs spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van sociale cohesie en integratie. Ongelijke kansen voor jongeren met verschillende achtergronden en processen van in- en uitsluiting kunnen daarentegen verschillen tussen groepen versterken en leiden tot sociale scheidslijnen in de samenleving.  Binnen dit programma is er aandacht voor de verschillen tussen jongeren naar thuismilieu, prestatieniveau en bijvoorbeeld waardenoriëntatie. Tevens is er aandacht voor het geven en ontvangen van verschillende vormen van formele (jeugdhulp) en informele steun rond opvoeden, opgroeien en leren. Dit geldt ook voor groepen jongeren die zich in een complexer wordende samenleving steeds moeilijker kunnen redden. De programmalijn betreft uiteraard de kinderen/jongeren zelf: hun welbevinden, maar ook hun opvattingen over actuele maatschappelijk kwesties en hun eigen toekomst.

Medewerkers van programma Opgroeien en leren

Monique Turkenburg, programmaleider
Freek Bucx
Lex Herweijer
Mariska Kromhout
Ralf Maslowski
Anne Roeters
Simone de Roos
Ria Vogels

Home / Organisatie / Programma's / Programma Opgroeien en leren

Menu