logo

Werkterrein

27 november 2008

Leefsituatie

Het SCP rapporteert regelmatig over de leefsituatie van de Nederlandse bevolking: de verdeling van welzijn over diverse bevolkingsgroepen. De gezondheid, het opleidingsniveau, de woonsituatie of het besteedbare inkomen en de besteding van vrije tijd hebben allemaal betrekking op het welzijn.

Inkomen

Verder beschrijft het SCP de inkomensverdeling en berekent hij het profijt dat burgers via publiek gefinancierde voorzieningen van de overheid hebben. Ook maakt het SCP vooraf een schatting van de effecten van verschillende overheidsmaatregelen op het inkomen van de burger.

Specifieke groepen

Samenleving en overheid zijn in toenemende mate geïnteresseerd in de leefsituatie en het voorzieningengebruik van specifieke bevolkingscategorieën. Daarom rapporteert het SCP regelmatig over de positie van:

  • vrouwen
  •  jongeren
  • ouderen
  • minderheden
  • mensen met een beperking

Sociale en culturele trends

Met behulp van publieksenquêtes beschrijft het SCP de opvattingen van de Nederlandse bevolking over maatschappelijke, levensbeschouwelijke en politieke onderwerpen. Ook brengt het SCP de gedragingen van de bevolking in kaart, door onderzoek naar tijdsbesteding en voorzieningengebruik. Met dit opinie- en tijdsbestedingsonderzoek rapporteert het SCP over uiteenlopende maatschappelijke thema's, zoals de taakverdeling tussen man en vrouw, sociale cohesie, cultuurparticipatie, veiligheid en informatietechnologie.

Quartaire sector

Het grootste deel van de uitgaven besteedt de overheid aan voorzieningen in de sfeer van onderwijs, zorg, sociale zekerheid, politie en justitie, openbaar vervoer, cultuur, wonen, vorming en recreatie. Dit is de zogenoemde quartaire sector. Het SCP verricht intersectoraal en vergelijkend onderzoek naar het gebruik en de kosten van deze sector.

Beleidsevaluaties

Het SCP beschikt over grote gegevensbestanden die veel jaren teruggaan. Daarmee is het mogelijk niet alleen actuele, maar ook langlopende ontwikkelingen nauwkeurig te volgen. Dit is vooral van belang voor het vaststellen en evalueren van bedoelde en onbedoelde effecten van overheidsbeleid.

Home / Organisatie / Wat is het SCP? / Werkterrein

Menu