logo

Patiënt en professie

Culturele determinanten van medische consumptie

Patient en professie_web
27 februari 2013, pdf, 15MB
Auteur(s)
S.E. Kooiker M. Mootz (red.)
Publicatiedatum
01 februari 1996
Trefwoorden
GezondheidszorgMaatschappelijke ontwikkelingPatiënten
Aantal pagina's
207
ISBN/ISSN/anders
978 90 5250 913 6
Reeks
Cahier
Volgnummer
125

Aanbod en gebruik van gezondheidszorgstaan volop in de maatschappelijke belangstelling, mede omdat de kosten ervan voortdurendstijgen. Er zijn verschillendeoorzaken voor de toename van medische consumptiezoals de verouderingvan de bevolking en de toegenomenmedische en technische mogelijkheden om ziekten (vroegtijdig) op te sporen en te behandelen. Daarnaast zijn er aanwijzingendat mondig geworden patiënten in toenemendemate hun rechten tegenover de medische professie opeisen en dat artsen en hulpverleners daaraan tegemoet komen. Dit Cahier bevat enkele verkenningenvan de invloed die dit soort niet medische factoren op het gebruik van gezondheidszorg heeft.

De volgende vragen komen onder meer aan de orde. Welke gevolgen hebben de veranderingenin het waardepatroonvan de Nederlandsebevolking nu gezondheid door steeds meer mensen als het belangrijkste in het leven wordt beschouwd? Gedragen mensen die veel waarde hechten aan gezondheidzich gezonder en gaan ze eerder met hun klachten naar de dokter dan mensen die daaraanminder waarde toekennen?Betekent de toegenomenmondigheid van patiënten dat de ontevredenheidmet de geboden zorg toeneemt,en dat vaker klachten worden ingediend en om een 'second opinion'wordt verzocht?

Het is bekend dat de media veel aandachtbesteden aan medische onderwerpen. Onder huisartsen en andere hulpverlenersbestaat de stellige overtuiging dat de medische consumptiehierdoor toeneemt.Is de invloed van de media ook met onderzoek aantoonbaar?

Veranderingen zijn er niet alleen bij de patiënt maar ook aan de kant van de zorgverlener.

Dit Cahier gaat dieper in op de professionaliseringen moderniseringvan het beroep van huisarts: behandelenmoderne huisartsen hun patiënten anders dan traditionele huisartsen? Tot slot wordt de rol van niet medische factorenbij de verwijzing naar de medisch specialist uiteengezet.

 

Menu