logo

Rapportage minderheden 1995

Concentratie en segregatie

Rapportage minderheden 1995_web
27 februari 2013, pdf, 13MB
Auteur(s)
P.T.M. Tesser C.S. van Praag F.A. van Dugteren L.J. Herweijer H.C. van der Wouden
Publicatiedatum
01 november 1995
Trefwoorden
LeefomgevingNiet-Westerse MigrantenWijkenWonen
ISBN/ISSN/anders
9789052509112
Reeks
Cahier
Volgnummer
123

De ruimtelijke spreiding van de etnische minderheden over ons land iszeer ongelijkmatig. Personen uit de minderheden wonen geconcentreerd in de steden en binnen de steden hebben zich concentratiewijken van allochtonen gevormd. InAmsterdam, Rotterdam en Den Haagzijn er inmiddels verschillende wijkenwaar de allochtone bevolkinggroter in omvang is dan de autochtone bevolking. Deconcentratie van de allochtone bevolkingin stadswijken brengt een ruimtelijkesegregatie ten opzichte van de autochtone bevolkingmet zich mee.

Concentratiewijken van allochtonen· hebben bijeen aanzienlijk deel van de bevolkinggeen goede naam. Zeworden geassocieerd met sociale achteruitgang, verloedering en criminaliteit. De segregatie van de allochtone bevolkingwordt niet zelden beschouwd als een sociaal probleem waar de overheid 'iets aan moet doen'.

De wijken in kwestiestaan nogal eens in de publiciteit, maar betrouwbare gegevens overde aard van segregatie en de gevolgen daarvan zijnschaars. Het is op dit moment nauwelijksmogelijk om hout snijdende antwoorden te krijgen op vragen als: neemt de segregatie verder toe of is er ruimtelijke menging? Gaat ruimtelijke segregatie gepaard met maatschappelijke achterstand en sociaal isolement? Watzijn de gevolgen van de segregatie voor het onderwijs? Hoe reëel zijn de verbanden die welgelegd worden met verloedering en criminaliteit? Watdoet de overheid?Wat kan de overheid doen?

Deze vragen staan centraal in de segregatiestudie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Destudie maakt deel uit van de rapportages over de etnische minderheden die het SCPjaarlijks in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken vervaardigt. Dit SCP-cahierbevat het integrale verslag van de segregatiestudie.

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1996 en eerder / Rapportage minderheden 1995

Menu