logo

Tussen ministelsel en participatiemodel

Een verkennende studie naar stelselvarianten in de sociale zekerheid

Tussen ministelsel en participatiemodel_web
27 februari 2013, pdf, 11MB
Auteur(s)
L. Geleijnse J.C. Vrooman R.J.A. Muffels
Publicatiedatum
01 december 1993
Trefwoorden
Kosten-batenanalyseSociaal beleidSociale zekerheid
Aantal pagina's
140
ISBN/ISSN/anders
978 90 5250 606 7
Reeks
Cahier
Volgnummer
105

Het stelsel van sociale zekerheid heeft de laatste jaren ingrijpende veranderingen ondergaan, zoals de herziening van de arbeidsongeschiktheidswettenen de aanpassing van de bijstandsregeling. Desondanks blijft het stelsel in economisch, demografisch en sociaal-cultureelopzicht onder druk staan: de stijgende kosten, de vergrijzing en de veranderende visies op werken en niet-werken kunnen tot nadere keuzes nopen. Wellicht zal in de nabije toekomst worden overwogen het stelsel op een fundamentele manier te herzien. Daarbij komen vragen aan de orde als: welke beschermingmoet de sociale zekerheid in de toekomst bieden? Hoe verhoudt dat zich tot het streven naar een verhoging van de deelname aan betaalde arbeid? Op welke wijze moeten de verantwoordelijkheden in de sociale zekerheid over rijksoverheid, gemeente, sociale partners en burgers worden verdeeld? Hoe kan het stelsel economisch een maatschappelijke zelfstandigheid bevorderen, zonder negatieve gevolgen voor de kosten van de sociale zekerheid en de economie? Is het mogelijk het stelsel zo te vereenvoudigen dat de handhaafbaarheid wordt bevorderd, zonder de rechtvaardigheiden rechtsgelijkheid te verliezen?

Dergelijke vragen kunnen moeilijk vanuit het bestaande stelsel worden beantwoord. Zij vergen een herbezinning op de verantwoordelijkheidsverdeling, de doelstellingen en de inrichting van de sociale zekerheid. In het SCP-project Stelselvarianten in de sociale zekerheid wordt beoogd de voornaamste keuzes te systematiseren en de mogelijke effecten van een aantal toekomstmodellen te onderzoeken.

In deze verkennendestudie worden de eerste resultaten van het project gepubliceerd. Zij bevat een inventarisatie van theoretische mogelijkheden en praktische voorstellen om het stelsel te veranderen.Dit mondt uit in een systematischebeschrijving van drie hoofdvarianten voor de toekomst van de sociale zekerheid:ministelsels, basisinkomens en participatiemodellen.Ten slotte wordt een empirische analyse verricht van het maatschappelijk draagvlak voor één van deze varianten, het ministelsel.

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1996 en eerder / Tussen ministelsel en participatiemodel

Menu