logo

Verslaglegging van de modellering van de ouderenzorg ten behoeve van het Ramingsmodel zorg

Verslaglegging van de modellering van de ouderenzorg
30 juni 2009, pdf, 469kB
Auteur(s)
Edwin van Gameren Ingrid Ooms Isolde Woittiez
Publicatiedatum
28 november 2001
Trefwoorden
OnderzoekZorg
Aantal pagina's
98
ISBN/ISSN/anders
2001112801
Reeks
Werkdocument
Volgnummer
78

In dit document wordt een ramingsmodel voor de ouderenzorg gepresenteerd waarmee ramingen gemaakt kunnen worden voor de behoefte aan, de vraag naar en het gebruik van thuiszorg, verzorgingshuizen, en verpleeghuizen. De analyse van behoefte en vraag is gebaseerd op individuele enquêtegegevens. De relatie tussen vraag, aanbod en gebruik wordt bepaald op macroniveau. Er wordt een maat voor de hulpbehoefte geconstrueerd op basis van fysieke beperkingen, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en type huishouden. Opvallend is de sterke stijging tussen 2000 en 2005 van het aantal niet hulpbehoevende ouderen. Deze maat voor hulpbehoefte is, naast de eigen bijdragen voor de verschillende voorzieningen en het inkomen, één van de determinanten voor de vraag naar een voorziening.

Ramingen volgens het model laten zien dat de vraag naar thuiszorg de komende jaren sterk zal stijgen, de vraag naar verpleeghuizen iets minder sterk en dat de vraag naar verzorgingshuizen min of meer constant zal blijven. In het stroommodel worden niet alleen vraag, aanbod en gebruik van één voorziening aan elkaar gerelateerd, maar worden ook de voorzieningen onderling gekoppeld. Bij de verzorgingshuizen en de thuiszorg speelt de vraag een ondergeschikte rol bij de bepaling van het gebruik, bij de verpleeghuizen is de vraag daarentegen een relevante factor (met een positief effect). Capaciteit is vooral bepalend voor de intramurale voorzieningen, terwijl voor de thuiszorg juist het budget per gebruiker van invloed is op het gebruik.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2001 / Verslaglegging van de modellering van de ouderenzorg ten behoeve van het Ramingsmodel zorg

Menu