logo

De vierde sector

Achtergrondstudie quartaire sector

De vierde sector
26 juni 2009, pdf, 872kB
Auteur(s)
Bob Kuhry Ab van der Torre
Publicatiedatum
17 januari 2003
Trefwoorden
Collectieve sectorInternationaalJustitieOnderwijsOverheidsuitgavenToekomstZorg
Aantal pagina's
298
ISBN/ISSN/anders
9037700934
Reeks
Onderzoeksrapport
Volgnummer
2002-15

Ten tijde van kabinetsformaties - en dat al sinds 1986 - brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau een Memorandum quartaire sector uit. Het laatste verscheen in mei 2002. Het Memorandum bevat ramingen van de vraag naar diensten op terreinen als onderwijs, zorg, politie en justitie, sociale zekerheid, welzijn, cultuur en recreatie en openbaar vervoer. De ramingen worden naast de bestaande meerjarenramingen van de betrokken ministeries gelegd om knelpunten op te sporen. In uiteenlopende publicaties verschijnen bovendien periodiek rapportages over de ontwikkelingen in het gebruik, de kosten en de productiviteit van genoemde diensten (zie bv. de Sociale en Culturele Verkenningen 1999, De Sociale Staat van Nederland 2001, en het Sociaal en Cultureel Rapport 2002).

Het is de bedoeling dat deze analyses en ramingen een brede, intersectorale bijdrage leveren aan de politieke besluitvorming.
Dit rapport is te beschouwen als een achtergronddocument bij de genoemde publicaties en gaat nader in op de gehanteerde begrippen en methoden. Na de methodische hoofdstukken volgt een aantal hoofdstukken die betrekking hebben op analyseresultaten en ramingsuitkomsten. Ook komen specifieke onderwerpen aan de orde als de verbetering van prestatie-indicatoren, internationale vergelijkingen en de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten. In een slotbeschouwing wordt stilgestaan bij de taak en plaats van de quartaire sector.

Menu