logo

Toekomst arbeidsmarkt en sociale zekerheid

Notitie op verzoek van de vaste commissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Toekomst arbeidsmarkt en sociale zekerheid
22 juni 2009, pdf, 288kB
Publicatiedatum
15 maart 2005
Trefwoorden
ArbeidArbeidsmarktSociale zekerheid
Aantal pagina's
49
ISBN/ISSN/anders
9037710735
Reeks
Special
Volgnummer
3

Ter voorbereiding op de behandeling van de kabinetsnotitie Nieuwe accenten op het terrein van werk en inkomen  in de Tweede Kamer heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal instanties gevraagd een visie te schetsen op een 'toekomstbestendig stelsel op het terrein van arbeidsmarkt en sociale zekerheid'. Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau is hiertoe benaderd, en voldoet met deze notitie graag aan het verzoek. Bij het opstellen ervan is, gezien de korte periode die beschikbaar was, geput uit eerdere SCP-publicaties, zoals het Sociaal en Cultureel Rapport 2004, waarin de toekomst van Nederland het centrale thema was. De notitie bevat echter ook ander materiaal; er is gestreefd naar een synthese van actuele inzichten op het terrein van arbeid en sociale zekerheid. Bovendien is gepoogd aandacht te besteden aan een aantal onderwerpen die in het verzoek van de Tweede Kamer werden genoemd, zoals de verhouding tussen inkomensbescherming en activering, de onderkant van de arbeidsmarkt, het re├»ntegratiebeleid en de internationale context.

Achtereenvolgens komen aan de orde:
- een algemene schets van de huidige arbeidsmarkt en de sociale zekerheid;
- enkele actuele knelpunten;
- de voornaamste maatschappelijke trends die voor de toekomst van belang zijn;
- de wensen die onder de bevolking ten aanzien van de toekomst leven;
- de beleidsveronderstellingen ten aanzien van keuzevrijheid en de transitionele arbeidsmarkt;
- enkele suggesties voor toekomstige ontwikkelingspaden van het stelsel.

Het SCP hoopt op deze manier gestalte te geven aan een van de kerntaken van het instituut: het op grond van  wetenschappelijke kennis over het sociale en culturele terrein bijdragen aan een verantwoorde keuze van beleidsdoelen.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2005 / Toekomst arbeidsmarkt en sociale zekerheid

Menu