logo

Thuis op het platteland - Bijlage Gebruikte databestanden

01 oktober 2009

Thuis op het platteland. De leefsituatie van platteland en stad vergeleken.

Anja Steenbekkers, Carola Simon, Vic Veldheer (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, januari 2006

Gebruikte databestanden

Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek: AVO 1995, 1999, 2003

ABF-monitoren / Woonmilieudatabase: WMD 1993-2002

CBS Statistieken
StatLine is de elektronische databank van het CBS en bevat statistische informatie in de vorm van tabellen en grafieken over vele maatschappelijke en economische onderwerpen. De StatLine-databank is te raadplegen via internet: http://statline.cbs.nl/. Naast de CBS-gegevens uit Statline is gebruik gemaakt van bodemstatistieken, landbouwtellingen, politiestatistieken en migratiebestanden. Door het CBS geleverde migratiegegevens per postcode in 1999 en 2001 (pcmigra) zijn opgenomen in de Woonmilieudatabase.

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1994-2004

Enquête beroepsbevolking: EBB 1992-2003

Enquête rechtsbescherming en veiligheid: ERV 1993-1996

Geo-marktprofielen: GMP 1994, 2002

Inkomenspanelonderzoek: IPO 2003

Kwaliteit van de quartaire sector: KQS 2002

Mobiliteitsbeleving: MB 2005

Mobiliteitsonderzoek Nederland: MON 2004

Monitor lokaal vrijwilligerswerk: MLV 2003-2005

Onderzoek dagrecreatie: ODR 1995/1996, 2001/2002

Onderzoek verplaatsingsgedrag: OVG 1993-2003

OV-monitor
In de online OV-monitor worden de ontwikkelingen binnen het openbaar vervoer zichtbaar gemaakt op het gebied van gebruik, aanbod en waardering van de reiziger. Daarnaast bevat de monitor gegevens over de concessies voor openbaar vervoer in Nederland. De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat bouwt de OV-monitor, het Centrum Vernieuwing Openbaar Vervoer (CVOV) is verantwoordelijke voor de implementatie, het functioneel beheer en de voorlichting en ondersteuning van de gebruikers. De informatie komt zoveel mogelijk uit centrale bronnen, zoals het CBS en OV-Reisinformatie. Als centrale bronnen niet toereikend zijn, leveren decentrale overheden informatie aan. Een klantenbarometer peilt de mening van de reizigers.

Permanent onderzoek naar de leefsituatie: POLS 1997-2003

Politiemonitor bevolking: PMB 1993-2005

Primair onderwijs en speciaal onderwijs cohortonderzoeken: PRIMA 2002

Regionaal inkomensonderzoek: RIO 2002

Ruimtemonitor
Het Ruimtelijk Planbureau bouwt met deze online monitor aan een online beeld van de ruimtelijke dynamiek in Nederland en zijn internationale omgeving. Dat beeld verschijnt aan de hand van indicatoren: kwantitatieve eenduidig gedefinieerde gegevens over een reeks van jaren die telkens een aspect van de (complexere) werkelijkheid beschrijven. De Ruimtemonitor heeft tot doel de confrontatie van die ruimtelijke werkelijkheid met de eisen van de moderne tijd. Uitgangspunt is dat de ruimtelijke inrichting de activiteiten van de mensen moet accommoderen.

SCP Leefsituatie-index: SLI 1997, 1999, 2002, 2004

Tijdbestedingsonderzoek: TBO 2000

Toekomstonderzoek SCR: TOS 2004

Woningbehoefte onderzoek: WBO 1993-94, 1997-1999, 2002

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2006 / Thuis op het platteland / Thuis op het platteland - Bijlage Gebruikte databestanden

Menu