logo

Bijlage Gebruikte databestanden

28 september 2009

Jaarrapport integratie 2007. Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2007

Gebruikte databestanden

CBS Bevolkingsstatistieken
De gegevens uit de bevolkingsstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn gebaseerd op informatie die het CBS ontvangt uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Deze gegevens hebben betrekking op alle personen die in de GBA zijn opgenomen (de 'de jure' bevolking). In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woonachtig is, opgenomen in de basisadministratie van de gemeente waar de nachtrust hoofdzakelijk wordt genoten (woongemeente). Personen die 'de jure' tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in de basisadministratie van de gemeente 's-Gravenhage.
De statistiek van de institutionele bevolking is het resultaat van een koppeling van het bij het CBS aanwezige adressenregister van instellingen en tehuizen met de gegevens die het CBS ontvangt uit de GBA. Vanaf 1995 zijn zowel de particuliere als de institutionele (personen in) huishoudens afkomstig uit de vernieuwde Huishoudensstatistiek. Deze aantallen zijn gebaseerd op integrale gegevens afkomstig uit de GBA aangevuld met informatie afkomstig uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB), welke gegevens bevat over personen en huishoudens op adressen.
Van elke persoon in de GBA is het geboorteland bekend, evenals het geboorteland van de ouder(s) van de persoon. Deze gegevens maken het mogelijk om autochtonen van allochtonen te onderscheiden, terwijl allochtonen weer naar herkomstland (van de persoon en diens ouder(s)) kunnen worden onderscheiden. Een door het CBS veel gebruikte categorie is die van de 'niet-westerse allochtonen', dit wil zeggenpersonen die in een niet-westers land zijn geboren (eerste generatie) of personen die ten minste één ouder hebben die in een niet-westers land is geboren (tweede generatie).

CBS StatLine
StatLine is de elektronische databank van het CBS met statistische informatie in de vorm van tabellen en grafieken over vele maatschappelijke en economische onderwerpen. De StatLine-databank is te raadplegen via internet: http://statline.cbs.nl/.

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1975-2006

Enquête beroepsbevolking: EBB 1990-2006

Herkenningsdienstsysteem (HKS)
Het HKS is een landelijk dekkend systeem dat sinds 1986 door de politie gebruikt wordt om gegevens over verdachten te registreren. Het HKS wordt beheerd door het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en bevat zowel de gegevens over de aard van bij de politie bekend geworden misdrijven als de persoonsgegevens van de verdachten daarvan. Tegen een verdachte kunnen in een jaar één of meer processen-verbaal zijn opgemaakt. Op zijn beurt kan een proces-verbaal weer meerdere delicten bevatten. Opgenomen worden personen die minimaal 12 jaar zijn en tegen wie als verdachte proces-verbaal is opgemaakt.
Het HKS heeft ook zijn beperkingen. Het levert geen complete beschrijving van de criminaliteit in Nederland. Daders die niet gepakt zijn, gepleegde delicten waarvan geen proces-verbaal is opgemaakt of die onbekend blijven bij de politie worden niet geregistreerd in het HKS. Verder ontbreken de zogenaamde HALT-afdoeningen. Een door de officier van justitie aangewezen opsporingsambtenaar stelt aan een jeugdige verdachte (12-17 jaar) voor om deel te nemen aan een HALT-project. Het gaat daarbij om relatief lichte delicten die voor de eerste keer door een verdachte worden gepleegd.
Sinds kort is het CBS in de gelegenheid om ook de HKS-gegevens over verdachten te koppelen aan gegevens over personen die in het SSB beschikbaar zijn. Inmiddels is een verslag van de eerste onderzoeksresultaten verschenen waarin ook meer informatie over het HKS te vinden is. (Blom, M., J. Oudhof, R.V. Bijl en B.F.M. Bakker, 2005, Verdacht van criminaliteit. Allochtonen en autochtonen nader bekeken. Den Haag/Voorburg: WODC/CBS, WODC Cahier 2005-2.)

Leefsituatie allochtone stedelingen: LAS 2004/2005

Primair onderwijs en speciaal onderwijs cohortonderzoeken: PRIMA '88, PRIMA I '94/'95, II '96/'97, III '98/'99, IV '00/'01, V '02/'03 en VI '04/'05

Recidivemonitor (WODC)
De WODC-Recidivemonitor is een langlopend onderzoeksproject waarin gestandaardiseerde recidivemetingen worden verricht onder verschillende groepen justitiabelen. Met dit project hoopt Justitie een beter beeld te krijgen van de effecten van strafrechtelijke interventies, zowel voor jongeren als voor volwassenen. De metingen die in het kader van de Recidivemonitor worden gedaan, verlopen steeds op dezelfde manier. De uitkomsten van het onderzoek zijn hierdoor onderling vergelijkbaar. Sommige metingen worden op gezette tijden herhaald, zodat van belangrijke dadergroepen ook het verdere verloop van hun criminele carrières op de voet kan worden gevolgd.
De gegevens voor het onderzoek zijn afkomstig uit de Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD), een database die speciaal met het oog op de Recidivemonitor is ontwikkeld. De OBJD is een versleutelde, geanonimiseerde kopie van het JDS, het officiële justitiële documentatiesysteem dat wordt beheerd door de Centrale Justitiële Documentatie (CJD). Elke drie maanden wordt de OBJD ververst met nieuwe gegevens uit het JDS. Een belangrijk verschil met het JDS is dat de gegevens in de OBJD niet verjaren. Ze blijven voor onderzoek beschikbaar. Het JDS geeft voor alle (rechts-)personen die met de Nederlandse justitie in aanraking zijn gekomen, een overzicht van de strafzaken waarin zij als verdachte centraal stonden. Van elke strafzaak is opgenomen wanneer en bij welk parket de zaak werd aangemeld, om welke delicten het ging en hoe en door welke instantie de zaak is afgedaan. Voorwaarde voor opname in het JDS is dat de persoon na 1996 nog in aanraking is gekomen met Justitie. Is dat niet het geval, dan kan het zijn dat de zaken van een verdachte nog niet in het systeem zijn ingevoerd en dus ook niet in de OBJD te vinden zijn.

Sociaal Statistisch Bestand (SSB)

Sociale positie en voorzieningengebruik van allochtonen: SPVA 1988-2002; SPVN 2003

Survey integratie minderheden: SIM 2006

Woningbehoefte onderzoek: WBO 1993-94, 1997-1999, 2002

Woningonderzoek Nederland: WoOn 2006

Menu