logo

Persbericht: Verbinding maken. Senioren en internet

27 januari 2009

Verbinding maken. Senioren en internet.

Meerderheid senioren (50+) op internet

  • In 2005 beschikte twee van de drie 50-plussers in Nederland over een computer. Meer dan de helft van hen (58%) beschikte over een internetverbinding.

  • Mannen bezitten vaker een pc en internet dan vrouwen en hoger opgeleiden vaker dan lager opgeleiden, maar dit verschil is de afgelopen jaren kleiner geworden.

  • Het aantal jaren computergebruik is belangrijker voor verschillen in computergebruik- en vaardigheden dan geslacht, leeftijd of opleiding.

  • Vooral laagopgeleiden en vrouwen verwerven hun digitale vaardigheden via een cursus. Engels taalgebruik is met name voor lager opgeleide senioren een probleem.

Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Verbinding maken. Senioren en internet, die op 19 september 2007 is aangeboden aan mw.drs. Trude Maas, oud senator en tot begin dit jaar president van de HayVision Society. De aanbieding vond plaats in Media Plaza te Utrecht (14.00-17.00 uur) tijdens een seminar van SeniorWeb en het SCP. In het rapport, dat tot stand kwam op verzoek van SeniorWeb en met steun van UPC, het ministerie van Economische Zaken en de Rabobank, geeft onderzoeker drs. Marion Duimel een beeld van het internetgebruik van senioren, de motieven van senioren om aan internetgebruik te beginnen, maar ook de redenen van ouderen om juist geen gebruik te maken van internet. De data zijn afkomstig van landelijke CBS bestanden en van een in 2007 afgenomen enquête onder bijna 5000 leden van SeniorWeb en bezoekers van de gelijknamige website.

In 2005 beschikte twee van de drie 50-plussers in Nederland over een computer Van de 50-64 jarigen beschikte in 2005 al 84% over een computer en 77% over een internetverbinding. Daarmee liepen zij niet meer achter op jongere leeftijdsgroepen. Van de 65-74 jarigen bezat 54% een pc en 42% internet en van de 75-plussers bezat 24% een computer en 18% internet. Mannen en hoger opgeleide senioren bezitten vaker een pc en internet dan vrouwen en lager opgeleiden, maar dit verschil is de afgelopen jaren kleiner geworden. Bezit staat overigens niet gelijk aan daadwerkelijk gebruik: naarmate de senior ouder is, staat de computer vaker werkeloos in huis.


Veel senioren die in 2007 inmiddels online zijn waren voorheen bang om fouten te maken

Veel senioren die geen gebruik maken van de computer of van internet ('offline senioren')zeggen hier geen behoefte aan te hebben. Fysieke beperkingen kunnen een belemmering vormen, maar ook geven sommige senioren aan computervrees te hebben of simpelweg de mogelijkheden niet goed te kennen. Senioren die inmiddels wel online zijn geven aan dat zij voorheen ook de mogelijkheden van de computer en internet niet kenden of dachten dat het te moeilijk zou zijn (vooral lager opgeleide senioren en vrouwen). De meerderheid van de ondervraagde (SeniorWeb) senioren zegt bovendien voorheen bang te zijn geweest om (onherstelbare) fouten te maken. Bij oudere echtparen komt het vaak voor dat één van de partners geen gebruik maakt van internet, omdat de ander dit al doet.


Het aantal jaren computergebruik is belangrijker voor verschillen in computergebruik- en vaardigheden dan geslacht, leeftijd of opleiding

Populaire computeractiviteiten onder senioren zijn e-mailen, informatie zoeken en tekstverwerken. Mannen en hoger opgeleide senioren verrichten vaker transacties of regelen zaken als de afname van digitale gemeentediensten, online winkelen of online reserveringen maken. Vrouwen en lager opgeleiden msn'en daarentegen meer en doen vaker spelletjes dan mannen en hoger opgeleiden. Mannen en hoger opgeleiden beschikken over meer computervaardigheden dan vrouwen en lager opgeleiden. Het aantal jaren computerervaring blijkt het meest bepalend voor de diversiteit van het gebruik en voor de verschillen in vaardigheden, en is dus belangrijker dan geslacht, opleiding of leeftijd.


Groep nieuwe senioren op internet relatief vaak vrouw of laag opgeleid

De (SeniorWeb) senioren die vijf jaar of korter internet thuis hebben zijn vooral vrouwen en lager opgeleiden. Lager opgeleide en/of oudere senioren en senioren die de computer nog niet zo lang gebruiken noemen vaker gevoelsredenen als startreden van computer- en internetgebruik, zoals het gevoel erbij te horen en het meegaan met de tijd. Bovendien zijn vooral vrouwen, lager opgeleiden en beginnende senioren op aanraden van iemand met het gebruik begonnen en zijn zij gestimuleerd door derden (vooral kinderen). Deze senioren hebben ook relatief het vaakst de computer van iemand gekregen, meestal van een kind. Hoe hoger opgeleid de senior is en hoe langer hij of zij de computer al gebruikt, hoe vaker praktische startmotieven als tekstverwerken, e-mailen en informatie zoeken genoemd worden.Vooral laagopgeleiden en vrouwen doen digitale vaardigheden via een cursus op

Mannen en hoger opgeleide senioren noemen vaker zelfstudie of hun werk als bron van hun vaardigheden. Meer dan de helft van de vrouwen en laagopgeleiden hebben hun vaardigheden (mede) opgedaan via een cursus. De meerderheid van de senioren vindt kinderen en kleinkinderen niet zo geschikt om vaardigheden van te leren omdat hun uitleg of demonstratie te snel gaat. Wel gaan senioren als eerste naar hun kinderen voor hulp wanneer zij op computerproblemen stuiten. Dit geldt met name vooral lager opgeleiden en oudere senioren.


Engels taalgebruik is een probleem voor met name laagopgeleide senioren

Engelse taal in software en op internet hindert veel senioren in hun computer- en internetgebruik. Vooral lager opgeleiden zeggen hier last van te hebben. De meerderheid van de ondervraagde senioren zegt door het gebruik van internet minder afhankelijk te zijn van anderen voor informatie of diensten. Mannen, jongere senioren en senioren die al langer de computer gebruiken, noemen vooral praktische voordelen van hun internetgebruik, zoals het uitsparen van tijd en geld en het maken van betere keuzes. Vrouwen en lager opgeleiden zeggen juist vaker het gevoel te hebben er weer bij te horen en minder eenzaam te zijn door hun internetgebruik. Vooral senioren zonder partner hebben nieuwe mensen leren kennen via internet. Deze senioren geven ook vaker aan dat zij minder eenzaam zijn dankzij internet.


 Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2007 / Verbinding maken / Persbericht: Verbinding maken. Senioren en internet

Menu