logo

Persbericht: COB kwartaalbericht 2008/2

17 februari 2009

Regering zou minder naar de media moeten luisteren en meer naar burgers en deskundigen

  • Regering zou meer moeten luisteren naar burgers en minder naar de media
  • Driekwart van de Nederlanders bezorgd over ontwikkeling normen en waarden

  • Het vertrouwen van de Nederlanders in de politiek ligt boven het Europees gemiddelde

  • Nederlanders zijn gematigd negatief over de economie in vergelijking met andere Europeanen

  • Ruim een derde van de Nederlanders (37%) is ontevreden met de overheid.

  • Ouderen verrichten meer vrijwilligerswerk dan jongeren

Dit zijn enkele conclusies uit het tweede kwartaalbericht over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) dat op dinsdag 30 september jl. is verschenen. In het kwartaalbericht geven SCP-onderzoekers prof.dr. Paul Dekker en Eefje Steenvoorden MSc een beeld van o.a. de tevredenheid van de Nederlandse burger met de samenleving, het vertrouwen dat men heeft in maatschappelijke instellingen en de problemen die volgens de Nederlandse bevolking hoog op de politieke agenda zouden moeten staan. Het COB wordt elke drie maanden uitgevoerd via een enquête, aangevuld met kwalitatief onderzoek. In het kwartaalbericht wordt hiervan verslag gedaan, terwijl eens per jaar een verdiepende studie wordt uitgebracht met nadere analyses van de gesignaleerde ontwikkelingen. Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven wordt uitgevoerd in opdracht van de Voorlichtingsraad.


Regering zou meer moeten luisteren naar bevolking en naar deskundigen

Gevraagd naar welke bronnen de regering zwaarder of juist minder zwaar moet laten wegen, antwoordt meer dan de helft van de Nederlanders dat de regering meer naar de mening van de burgers (via enquêtes, inspraakprocedures, hoorzittingen, referenda) zou moeten luisteren. Ruim de helft van de bevolking vindt ook dat de regering de onderzoeksrapporten en adviezen van deskundigen zwaarder moet laten wegen. Wat minder zwaar zou gehecht mogen worden aan berichten en commentaren in de media.


Driekwart van de Nederlanders bezorgd over ontwikkeling normen en waarden

Driekwart van de Nederlandse bevolking (74%) vindt dat het met de ontwikkeling van normen en waarden de verkeerde kant op gaat. En net als in het eerste kwartaal wordt er in de focusgroepen een maatschappelijk onbehagen vastgesteld. De samenleving verhardt en verbetering lijkt uit te blijven. Tegelijkertijd noemt 82% van de Nederlanders zich (erg) gelukkig en meent 83% dat er nog altijd veel mensen bereid zijn om een ander te helpen.

Evenals in het eerste kwartaal van 2008 worden zorg en vergrijzing en inkomen en economie genoemd als thema' s die hoog op de politieke agenda moeten staan.


Politiek vertrouwen in Nederland ligt boven het Europees gemiddelde

In vergelijking met de andere EU-landen is het vertrouwen van de Nederlanders in de politiek relatief hoog. Ruim de helft van de bevolking spreekt in 2008 het vertrouwen uit in regering en parlement. Wat dit laatste betreft scoren alleen de Scandinavische landen en Malta hoger. Evenals in het eerste kwartaal kent het EU -lidmaatschap in Nederland meer voorstanders (43%) dan tegenstanders (17%).

Het aandeel Nederlanders dat (zeer) ontevreden is met de overheid is ongeveer even groot als in het eerste kwartaal van 2008 (37%). Ouderen (55+) zijn wat meer ontevreden (41%) dan de jongste generatie in het onderzoek (18-34 jaar: 34%).


Nederlanders gematigd negatief over economische ontwikkeling

Het aandeel van de Nederlandse bevolking dat de komende 12 maanden een verslechtering van de economie verwacht, is gestegen van ruim een kwart (27%) in het eerste kwartaal van 2008 tot ruim een derde (34%) in het tweede kwartaal (de enquête werd in april-mei gehouden, voor de aanhoudende crisis op de beurs).

Vergeleken met andere Europese landen is de Nederlander gematigd negatief over de ontwikkeling van de economie, maar nog altijd positief over de eigen financiële situatie. De enige landen waar men positief is over beide ontwikkelingen zijn Roemenië, Malta en Polen.


Tevredenen, ontevredenen en wantrouwigen

Op grond van hun tevredenheid met het eigen leven en hun houding ten opzichte van de medemens, kan de Nederlandse bevolking ingedeeld worden in drie groepen: de tevredenen (53% van de bevolking, positief over het eigen leven en over de medemens), de ontevredenen (20%, negatief over het eigen leven, neutraal over de medemens) en de wantrouwigen (27%, redelijk tevreden met het eigen leven, maar negatief over de medemens). De tevredenen oordelen aanzienlijk gunstiger over de maatschappij, de overheid en de politiek dan de beide andere groepen.


Ouderen verrichten meer vrijwilligerswerk dan jongeren

Nederlanders van 55 jaar en ouder verrichten tweemaal zoveel vrijwilligerswerk (45%) als de Nederlanders van 18-34 jaar (22%). Bij het bieden van hulp aan buren of kennissen zijn de verschillen minder groot: 51% van de 55-plussers doet dit regelmatig, tegen 44% van de 18-34-jarigen.

Ook de actiebereidheid van burgers hangt samen met de mate waarin een ontwikkeling de eigen leefomgeving aangaat. Zo acht meer dan de helft van de bevolking het zeer waarschijnlijk dat men iets onderneemt als de gemeenteraad een slecht plan maakt voor de buurt waarin men woont. Gaat het om verkeerde besluitvorming in de Kamer, dan blijkt 30% geneigd iets te doen.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2008 / COB Kwartaalbericht 2008 | 2 / Persbericht: COB kwartaalbericht 2008/2

Menu