logo

Persbericht 'Toekomst van de mantelzorg'

07 oktober 2009

Toename full time werken vermindert aantal mantelzorgers

De toekomst van de mantelzorg.

  • Ouderen (65+) gaan in de toekomst minder beroep doen op mantelzorg. Terwijl het aantal ouderen tot 2030 met 62% stijgt, neemt het beroep op mantelzorg in deze leeftijdscategorie toe met 25%.

  • Het totaal aantal ontvangers van mantelzorg zal tot 2030 met 8% stijgen.

  • De meeste mantelzorgers (80%) zijn jonger dan 65 jaar. Het aantal oudere (65+) mantelzorgers neemt toe met 60%. Het totaal aantal mantelzorgers neemt tot 2030 toe met 5%.

  • Ouderen gaan vaker dan nu voor hun partner zorgen, waardoor het aantal mantelzorgers met een geringe draagkracht en een zware draaglast zal toenemen.

  • Wanneer vrouwen en mannen in de toekomst (zoveel mogelijk) full time gaan werken, zal het aantal mantelzorgers naar schatting 10% lager liggen dan in de huidige raming.

Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie De toekomst van de mantelzorg die op donderdag

8 oktober jl. is verschenen. In het rapport geven de onderzoekers dr. Klarita Sadiraj, drs. Joost Timmermans, drs. Michiel Ras en dr.ir. Alice de Boer een inschatting van de ontwikkeling van de mantelzorg in de komende twintig jaar. (Mantelzorg is de hulp die verleend wordt door familie, vrienden en buren. Afhankelijk van de definitie telt Nederland 1 tot 3,4 miljoen mantelzorgers).

De ramingen zijn gebaseerd op een door het SCP ontwikkeld verklaringsmodel. Het rapport vormt een onderdeel van het Onderzoeksprogramma langdurige zorg en mantelzorg en besteedt in het bijzonder aandacht aan de rol van veranderingen in de arbeidsdeelname.


Ouderen gaan in de toekomst relatief minder beroep doen op mantelzorg

Het totaal aantal ontvangers (van 30 jaar en ouder) van mantelzorg zal naar verwachting tot 2030 licht stijgen (in totaal 8%). In de leeftijdscategorie van 30-64 jaar daalt het aantal gebruikers met 8%. Deze afname komt overeen met de daling in omvang van de leeftijdsgroep. Onder ouderen (65+) stijgt het gebruik met 25%. Deze stijging blijft echter sterk achter bij de groei van de groep ouderen, die tot 2030 ruim 62% bedraagt. Ouderen gaan dus, relatief gezien, in de toekomst minder beroep doen op mantelzorg; in de categorie 30-64 blijft dit vrijwel gelijk.


Het aantal oudere mantelzorgers neemt toe

Het totaal aantal verleners van mantelzorg zal tot 2030 met 5% stijgen. Het aantal mantelzorgers onder de 65 jaar daalt met 9%. Daar staat tegenover dat het aantal oudere mantelzorgers met 60% zal stijgen.

De overgrote meerderheid (80%) van de mantelzorgers is overigens jonger dan 65.

Ouderen gaan vaker dan nu voor hun partner zorgen. Personen jonger dan 65 jaar gaan vaker voor elders wonenden (vaak hun ouders) zorgen. De toename van het aantal ouderen dat voor ouderen zorgt heeft ook een keerzijde: er komen daardoor meer mantelzorgers met een geringere draagkracht en een grote draaglast. Bij deze oudere hulpverleners bestaat een grote kans op overbelasting.


Fulltime werken verdringt de zorg voor familie en bekenden

Als samenwonende mannen en vrouwen hun huidige gezamenlijke arbeidstijd gelijkelijk onder elkaar zouden verdelen, zou het aantal mantelzorgers in 2030 circa 5% hoger liggen dan volgens de huidige raming het geval is. Wanneer echter mannen en vrouwen (zoveel mogelijk) fulltime gaan werken, zal het aantal mantelzorgers in 2030 naar schatting 10% lager liggen. Hieruit blijkt dat de beleidsdoelen 'meer en langer werken' en 'meer zelf zorgen voor zieke en gehandicapte verwanten' op gespannen voet met elkaar staan.

 

SCP-publicatie 2009/16, De toekomst van de mantelzorg , Klarita Sadiraj, Joost Timmermans, Michiel Ras, Alice de Boer, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, oktober 2009,

ISBN 978 90 377 0435 8, prijs € 17,50.


De publicatie is verkrijgbaar bij de (internet)boekhandel of te bestellen via de web-site: www.scp.nl

Voor meer informatie: drs. Kees M. Paling, Communicatie en Voorlichting, tel: 070 - 340 7256/7000,

e-mail: k.paling@scp.nl


 Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2009 / De toekomst van de mantelzorg / Persbericht 'Toekomst van de mantelzorg'

Menu