logo

Bijlage Gebruikte databestanden

17 juni 2010

Minder werk voor laagopgeleiden? Ontwikkelingen in baanbezit en baankwaliteit 1992-2008 . Edith Josten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2010

Gebruikte bestanden

CBS Loonstructuuronderzoek
Het CBS stelt door middel van het Loonstructuuronderzoek (LSO) regelmatig gegevens samen over de verdiende lonen van werknemers in relatie met hun opleidingsniveau en beroepsniveau. Het onderzoek richt zich op de loonverhoudingen tussen werknemerscategorieën. De benodigde informatie voor het LSO wordt verkregen door reeds beschikbare gegevens op persoonsniveau uit verschillende bronnen te combineren. De populatie is beperkt tot banen van werknemers van 15 tot en met 64 jaar die in Nederland wonen.

CBS Statline
StatLine is de elektronische databank van het CBS en bevat statistische informatie in de vorm van tabellen en grafieken over maatschappelijke en economische onderwerpen. De StatLine-databank is te raadplegen via internet:
http://statline.cbs.nl/ .

Enquête beroepsbevolking: EBB 1987-2008

Menu