logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Een beroep op de burger. Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid? Sociaal en Cultureel Rapport 2012. Vic Veldheer, Jedid-Jah Jonker, Lonneke van Noije en Cok Vrooman (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2012

Gebruikte bestanden

Arbeidsaanbodpanel: AAP 1986-2010

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2012/1 tot en met 2012/3

CBS Statline

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1975-2010

DNB Household Survey: 1996, 2006, 2011

Enquête beroepsbevolking: EBB 2002-2010

Enquête eigen verantwoordelijkheid: EEV 2012

European Social Survey: ESS 2008
ESS Round 4: European Social Survey Round 4 Data (2008). Data file: Norwegian Social Science Data Services, Norway - Data Archive and distributor of ESS data

European Values Study: EVS 1990, 1999, 2008

Progressiviteit en conservatisme 1970

Publieke opinie over sociale zekerheid en arbeid 1995 - TISSER Soldariteitsonderzoek
In het kader van de landelijke discussie over het stelsel van sociale zekerheid heeft het Tilburg Institute for Social Security Research (TISSER) van de Universiteit Tilburg in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 1995 een onderzoek uitgevoerd naar opvattingen over actuele vraagstukken op het terrein van arbeid en sociale zekerheid. Hiervoor zijn 1421 personen van16 jaar en ouder uit het NIPO-telepanel ondervraagd. (Dans-bestand P1355)

Sociaal statistisch bestand: SSB 2001-2010

Woningbehoefte onderzoek: WBO 1998, 2002

Woononderzoek Nederland: WBO 2006, 2009

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2012 / Een beroep op de burger / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu