logo

Bijstelling historische middelen jeugdzorg

Opgesteld in opdracht van de ministeries van VWS en BZK

Verdeling historische middelen jeugdzorg 2013 herzien 2
12 december 2013, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Evert Pommer Klarita Sadiraj m.m.v. Cebeon
Publicatiedatum
11 december 2013
Trefwoorden
Collectieve sectorGemeentenJeugdzorgOverheidsuitgaven
Aantal pagina's
23
Uitgever
SCP, Cebeon

Op 15 oktober heeft de Tweede Kamer de motie-Keijzer aangenomen, waarin werd gevraagd om een nieuwere en betrouwbaardere raming van het in 2015 naar gemeenten over te hevelen budget voor de jeugdzorg en de verdeling van dit budget over individuele gemeenten. De bijgevoegde notitie voorziet hierin. Door nieuwe inzichten en verbeteringen in de data treden er soms substantiële verschillen op met de verdeling van de jeugdzorgmiddelen, zoals die is gepresenteerd in de Meicirculaire 2013. De meeste gemeenten gaan er op vooruit door een verhoging van het macrobudget met € 185 miljoen tot een bedrag van € 3534 miljoen.
Ook deze verdeling vormt echter een tussenstand, omdat de definitieve verdeling op basis van recentere gegevens zal worden gepubliceerd in de Meicirculaire 2014.

Bijgevoegd zijn twee bijlagen, die respectievelijk de uitkomsten naar jeugdzorgregio’s geven en een correctie op enkele uitkomsten voor justitiële jeugdvoorzieningen in de toelichtende notitie bij de Meicirculaire 2013.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2013 / Bijstelling historische middelen jeugdzorg

Menu