logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

De sociale staat van Nederland 2013. Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer, Evert Pommer, Nathalie Sonk (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2013

Gebruikte bestanden

Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek: AVO  2007

Arbeidsaanbodpanel: AAP 2006, 2008, 2010

CBS statistieken: bevolkingsstatistiek, doodsoorzakenstatistiek, nationale rekeningen, onderwijsstatistieken, politiestatistiek, statistiek rechtbankzaken, vermogensstatistiek; zie kerncijfers op de CBS-site

CBS Statline

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008/1 t/m 2013/3

Continu onderzoek rookgewoonten: COR 2012
Het Continu Onderzoek Rookgewoonten (COR) van Stivoro wordt vanaf 2013 door het Trimbos-instituut uitgevoerd. Dit is een continue monitor onder 20.000 volwassenen vanaf 15 jaar, over het aantal mensen dat rookt, de kenmerken van de rokers en het rookgedrag. De gegevens worden verzameld door TNS NIPO. Zie: http://www.trimbos.nl/projecten-en-onderzoek/net/monitoring

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1993-2012

Economic outlook - databank van de Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD 2012
De online database van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bevat circa 4000 macro-economische tijdreeksen voor de meer dan dertig lidstaten. De reeksen lopen van 1960 tot het eind van de periode die geraamd wordt, gewoonlijk twee jaar na de huidige datum. De onderwerpen beslaan een groot aantal terreinen, onder meer gezondheid, arbeid en onderwijs. Zie: http://www.oecd.org/

Enquête beroepsbevolking: EBB 2001-2010

Eurobarometers: EB 57-79

European Quality of Life Survey: EQLS 2003, 2007, 2012
Het EQLS is een pan-Europese enquête die om de vier jaar wordt gehouden en zowel de objectieve levensomstandigheden van de Europese burgers onderzoekt als hoe zij die omstandigheden en hun leven in het algemeen ervaren. De onderzochte thema's zijn zeer gevarieerd, bijvoorbeeld werkgelegenheid, inkomen, opleiding, huisvesting, gezin, gezondheid en het evenwicht tussen werk en privéleven. Ook subjectieve onderwerpen komen aan bod, zoals hoe gelukkig mensen zich voelen, hoe tevreden zij met hun leven zijn, en hoe zij de kwaliteit van hun samenleving ervaren. Zie: http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/index_nl.htm

European Social Survey: ESS 2010 - 5e ronde
ESS Round 5: European Social Survey Round 5 Data (2010). Data file: Norwegian Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data

European Union - Statistics on Income and Living Conditions: EU-SILC 2010

Eurostat 

Gezondheidsenquête: GECON 2010, 2011

Gezondheidsenquête: POLS-module 2001-2009

Gezondheidsmonitor RIVM: 2012
Het doel van de Gezondheidsmonitor van de gemeentelijke en gewestelijke gezondheidsdiensten (GGD’en), het CBS en het RIVM is een zo volledig mogelijk overzicht bieden van gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking ten behoeve van onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau. De Gezondheidsmonitor bevat informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van volwassenen van negentien jaar en ouder. Zie: http://www.zorgatlas.nl/algemeen/achtergrondinformatie-bij-gezondheidsmonitor-ggd-en-cbs-en-rivm/

Inkomenspanelonderzoek: IPO 2002-2011

Integrale veiligheidsmonitor: IVM 2008-2011

Landelijk informatienetwerk huisartsen: LINH 2004-2011
LINH, Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg telt 84 huisartspraktijken met meer dan 335.000 patiënten. In deze praktijken worden continue 'productiegegevens' over aandoeningen, aantallen contacten/verrichtingen, geneesmiddelvoorschriften en verwijzingen verzameld. De praktische uitvoering vindt plaats in een samenwerkingsverband tussen het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en IQ healthcare (voorheen WOK). De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zijn partners in het project. Zie: http://www.nivel.nl/taxonomy/term/all?gegevensverzameling[]=45

Nationaal kiezersonderzoek: NKO 2002, 2006, 2010, 2012

Nationale enquête arbeidsomstandigheden: NEA 2007-2010
Het doel van de Nationale Enquête arbeidsomstandigheden (NEA) is het in kaart brengen van informatie op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden van werknemers. De NEA wordt uitgevoerd door TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/dataverzameling/nationale-enquete-arbeidsomstamdigheden-art.htm

Permanent onderzoek naar de leefsituatie: POLS 2002, 2003, 2004

Politiemonitor bevolking: PMB 2001, 2002, 2003, 2004

SCP Leefsituatie-index: SLI 2002, 2004, 2006, 2008, 2010

Tijdsbestedingsonderzoek: TBO 2000,2005,  2006, 2011

Trends in International Mathematics and Science Study: TIMSS 2011
TIMSS is een langlopende internationale studie naar ontwikkelingen in het onderwijsniveau van basisschoolleerlingen in rekenen, uitgevoerd door de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Zie http://timss.bc.edu/timss2011/index.html

Veiligheidsmonitor: VM 2012

Veiligheidsmonitor Rijk: VMR 2005-2008

Woningbehoefte onderzoek: WBO 2002 

Woononderzoek Nederland: WoON 2012

Zorgatlas - Nationale atlas volksgezondheid
De Nationale Atlas Volksgezondheid van het RIVM biedt een geografisch beeld van zorg en gezondheid in Nederland. In deze atlas staan meer dan 1.000 kaarten die antwoord geven op vele 'waar-vragen' over de volksgezondheid en de gezondheidszorg. Zie http://www.zorgatlas.nl/.

 

 

Menu