logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Werk aan de wijk. Een quasi-experimentele evaluatie van het krachtwijkenbeleid. Matthieu Permentier, Jeanet Kullberg,  Lonneke van Noije. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juli 2013

Gebruikte bestanden

ABF-monitor -Woonmilieudatabase: WMD 1998, 2006, 2009

Integrale veiligheidsmonitor: IVM 2009, 2011

Leefbaarometer: 1998, 2006, 2008 en 2010
De Leefbaarometer is ontwikkeld door Rigo Research en Advies in opdracht van het ministerie van VROM. Deze monitor berekent vanaf 1998 aan de hand van 49 indicatoren een leefbaarheidsscore voor buurten en wijken. Zie ook informatie op de website Leefbarometer.

Outcomemonitor: 2010 en 2012
De Outcomemonitor 40-wijkenaanpak van het CBS is opgezet om inzicht te bieden in de effecten van het Actieplan Krachtwijken: Van Aandachtswijk naar Krachtwijk en antwoord te geen op de vraag in hoeverre de achterstanden in de 40 aandachtswijken op de vijf beleidsthema’s (Wonen, Leren, Werken, Veiligheid en Integratie) zijn ingelopen. Zie ook CBS-informatie.

Politiemonitor bevolking: PMB 1997, 1999, 2005, 2006

Regionaal inkomensonderzoek: RIO 1998

Sociaal statistisch bestand: SSB 1999, 2006, 2008, 2010

Systeem Woningvoorraad: SYSWOV 1998, 1999, 2006 en 2011
Het Systeem Woningvoorraad is een informatiesysteem van het Ministerie van VROM dat is opgezet om aan de systematische behoefte van  woningvoorraadgegevens te voldoen. Met dit systeem kan een groot deel van de vragen over de kenmerken van de woningvoorraad worden beantwoord. De basis is de Volkstelling van1971 annex woningtelling en informatie met betrekking tot veranderingen in de woningvoorraad als gevolg van nieuwbouw en onttrekkingen. Zie ook informatie op de website Data wonen.

Waardering onroerende zaken: WOZ 2008
De CBS-registratie WOZ biedt inzicht in de capaciteit van de onroerende zaakbelasting (woningen en niet-woningen) in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). De uitkomsten zijn gebaseerd op gegevens over de waarde van het onroerend goed op basis van de gemeentelijke taxaties in het kader van de Wet  WOZ.  De gegevenslevering en de wijze van aanlevering door gemeenten aan het CBS zijn in een ministeriële regeling voorgeschreven. Zie ook CBS-informatie.

Woningbehoefte onderzoek: WBO 1998

Woononderzoek Nederland: WoON 2006, 2009, 2012

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2013 / Werk aan de wijk / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu