logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

De Wmo-uitgaven van gemeenten in 2010. Barbara Wapstra, Lieke Salomé, Nelleke Koppelman (BMC). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, februari 2014

Gebruikte bestanden

CBS Statline

Wmo-Uitgavenonderzoek: WMO-U 2010
Voor de tweede Wmo-evaluatie is voor 37 gemeenten een uitgavenonderzoek gedaan naar de Wmo-gerelateerde inkomsten en uitgaven in 2010. Dit onderzoek is in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau uitgevoerd door BMC Advies. De gegevens zijn afkomstig uit gemeentelijke grootboeken (begrotingen en jaarrekeningen) en aangevuld met interviews met financiële en beleidsmedewerkers van gemeenten. De dataverzameling vond plaats van april tot juni 2013.

Menu