logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Rapportage Sport 2014. Annet Tiessen-Raaphorst (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, januari 2015

Gebruikte bestanden

Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek : AVO 2003, 2007

Accommodatiemonitor Sport: 2012, 2014
De accommodatiemonitor van het Mulier Instituut geeft inzicht in het aantal accommodaties per tak van sport. In 2014 is circa 90% van alle accommodaties in het bestand opgenomen.

CBS registraties en statistieken: bodemstatistiek 2000-2010, sportstatistieken2000-2012, satellietrekening sport 2010

CBS Statline

ContinuVrijeTijdsOnderzoek: CVTO 2012-2013

Eurobarometers: EB75.2;Special Eurobarometer 412 / Wave EB80.2

Gezondheidsenquêtes: POLS-gezondheidsmodules 2001-2009, en CBS-gezondheidsenquête 2010-2013

Gezondheidsmonitor volwassenen 2012
In de gezondheidsmonitor volwassenen van de GGD'en, het CBS en het RIVM is in 2012 aan ruim 350.000 Nederlanders van19 jaar en ouder gevraagd naar onder meer hun beweeggedrag en sportdeelname.

Kennis Informatie Systeem Sport: KISS 2012
Digitale registratie van de 4,8 miljoen leden van de sportbonden, opgezet door het NOC*NSF. Door koppeling met andere lokale gegevens biedt dit inzicht in de lidmaatschappen van sportverenigingen.

Leefbaarometer: 2012
De Leefbaarometer geeft informatie over de leefbaarheid in buurten en wijken. Het model is opgebouwd op basis van de fysieke verschijningsvorm van de buurt en de sociaal-economische bevolkingssamenstelling. De Leefbaarometer bevat informatie vanaf 1998 en wordt tweejaarlijks geactualiseerd. Meer informatie op de website http://www.leefbaarometer.nl/ .

Mediatijdbestedingsonderzoek - Media:tijd: MTBO 2013

Nationaal Sportonderzoek: NSO 2012, 2013
Het Nationaal Sportonderzoek is opgezet door het Mulier Instituut en verschaft informatie over diverse aspecten van sportbeoefening en -betrokkenheid van de Nederlandse bevolking. Meer informatie op de website van het Mulier instituut.

Ongevallen en bewegen in Nederland: OBiN 2006-2013

Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland: SOCON 1980-2011

Statistiek Ledentallen: SLT 2001-2012
Ledenregistraties van de Nederlandse federatie van sportbonden NOC*NSF.

Tijdbestedingsonderzoek: TBO 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2006, 2011

Vrijetijdsomnibus: VTO2012

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2015 / Rapportage Sport 2014 / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu