logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Wmo- en AWBZ-voorzieningen 2009-2012. Een nulmeting. Ab van der Torre en Lisa Putman. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, september 2015

Gebruikte bestanden

CBS Statline

Bureaus Jeugdzorg - registratiegegevens: BJZ 2008-2012

Centraal administratiekantoor - registratiegegevens: CAK 2008-2012, waar nodig aangevuld met gegevens van Vektis, het centrum voor informatie en standaardisatie voor zorgverzekeraars

Centrum Indicatiestelling Zorg - registratiegegevens: CIZ 2008-2012

Enquête gemeentelijke pgb-uitgaven aan en tarieven voor huishoudelijke hulp: EGH 2009/2010 en 2011-2013

Wmo Procesmeting - gemeentelijke beleidsenquête: Wmo-pm 2013 

Woononderzoek Nederland: WoON 2012

Menu