logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Overall rapportage sociaal domein 2015. Rondom de transitie. Evert Pommer, Jeroen Boelhouwer (red.) Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, mei 2016

Gebruikte bestanden

CBS Stapelingsmonitor 2013
De Stapelingsmonitor wordt jaarlijks uitgebracht en maakt inzichtelijk in welke mate inwoners van een gemeente gebruik maken van verschillende regelingen in het sociaal domein. Zo kan per gemeente en per wijk in beeld worden gebracht waar vaker of langduriger een beroep wordt gedaan op voorzieningen dan elders. In de Stapelingsmonitor maakt het CBS een koppeling van registraties van diverse partijen als het CAK, UWV, DUO en Bureaus Jeugdzorg. Per persoon of ‘huishoudlid’ is bekeken of deze gedurende het betreffende jaar gebruik heeft gemaakt van een voorziening of regeling of hiervoor een indicatie heeft gekregen.

CBS Statline

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2014/1 en 2016/1

SCP Maatwerkbestand Sociaal domein 2013
Het CBS heeft voor het SCP op basis van de Stapelingsmonitor een maatwerkbestand Sociaal Domein 2013 gemaakt, dat verrijkt is met registratiegegevens en  met GBA-, jeugdzorg- en Wmo-gegevens.

SociaalDomeinIndex: SDI 2015

Verder zijn registratiegegevens gebruikt van het CAK, UWV, Panteia en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

 

Menu