logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Zorgen voor thuiswonende ouderen. Mirjam de Klerk, Debbie Verbeek-Oudijk, Inger Plaisier, Maaike den Draak. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, april 2019

Gebruikte bestanden

CBS Statline

Onderzoek zorggebruik - zorgenquête: OZG 2016

Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 2018: VTV'18
In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.
Meer informatie via  http://www.vtv2018.nl

Menu