logo

Memorandum

Tijdens een kabinetsformatie brengt het SCP altijd een memorandum uit. Hierin staan trendmatige ontwikkelingen in de publieke dienstverlening en de gevolgen daarvan voor de publieke uitgaven in de komende kabinetsperiode.

Ramingen

Het memorandum bevat ramingen van het gebruik van diensten binnen onderwijs, zorg, politie, justitie, sociale zekerheid, kinderopvang, cultuur, recreatie en openbaar vervoer. Door deze ramingen naast de bestaande ramingen van de ministeries te leggen, kunnen potentiële knelpunten worden opgespoord.

Historische analyse

Het memorandum voor de kabinetsformatie 2010 geeft bovendien een historische analyse van de kostenontwikkeling van publieke dienstverlening. Kernbegrippen zijn:

  • de vergrijzing van de bevolking

  • het toenemend beroep op publieke voorzieningen

  • de achterblijvende arbeidsproductiviteit

  • de toenemende loonkosten per werknemer

Het laatste memorandum gaat ook in op het profijt dat verschillende inkomensgroepen hebben van overheidsvoorzieningen. Verder komt het oordeel van burgers over het gevoerde overheidsbeleid en over mogelijke bezuinigingen op de publieke dienstverlening aan de orde. De kengetallen en analyses van het laatste memorandum leverden een bijdrage aan de politieke besluitvorming voor het coalitieakkoord 2010-2014.

Laatste editie

Informatie over de eerstvolgende monitor vindt u onder Actueel bij Onderzoek. De eerdere edities van het Memorandum staan hieronder. U kunt ook de gewenste editie vinden via 'zoek publicatie'.

Bij de kabinetsformatie in 2012 is gekozen voor een thematisch opzet, waarin de resultaten van SCP-onderzoek op een aantal belangrijke beleidsdossiers voor het voetlicht worden gebracht. (Titel: Startklaar voor vier jaar)

In 2017 hebben we de publicatie ‘Kwesties voor het kiezen’ voorafgaand aan de verkiezingen uitgebracht. Het accent ligt op de verdieping, maar anders dan voorheen betrekt het SCP de programma’s van politieke partijen in de analyse.

Publicaties in deze reeks

Contact

Wilt u meer weten over het memorandum? Neem contact op met Evert Pommer.

Menu