logo

Monitor Integratie

De monitor Integratie volgt de integratie van niet-westerse migranten en hun kinderen in Nederland. Het SCP doet daarvan verslag in het Jaarrapport Integratie. Dit informeert over leerlingen van niet-westerse afkomst, de positie van niet-westerse migranten op de arbeids- en woningmarkt, vertegenwoordiging in de criminaliteit, de sociaal-culturele integratie en wederzijdse beeldvorming.

Divers

Het beeld van de integratie is divers. Sommige groepen kenmerken zich door een forse sociaal-economische achterstand en een flinke sociaal-culturele afstand. Tegelijkertijd zijn de verschillen tussen en binnen groepen zeer groot. Het onderwijs en de arbeids- en woningmarkt laten duidelijk positieve ontwikkelingen zien.

Alternerend

Het Jaarrapport Integratie is een vervolg op de Rapportage minderheden, die het SCP van begin jaren negentig tot 2005 vervaardigde. In dat jaar verscheen het eerste Jaarrapport Integratie, uitgevoerd in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Sinsdien heeft bij het samenstellen van het jaarrapport alternerend het SCP en het CBS het voortouw. Het Jaarrapport Integratie verschijnt op verzoek van de minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het maakt deel uit van de informatievoorziening aan de Kamer over niet-westerse migranten.

Laatste editie

U vindt de laatste en eerdere edities hieronder. Ook zijn ze te vinden via zoek publicatie.

Publicaties in deze reeks

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Jaco Dagevos, Mérove Gijsberts of Willem Huijnk.

Menu