logo

Rapportage ouderen

De Rapportage ouderen schetst een beeld van de maatschappelijke positie van ouderen (55-plussers). Het rapport verschijnt elke twee jaar. Het is afwisselend een brede overzichtsstudie en een thematisch rapport op basis van gegevens uit bevolkingsenquêtes. Door de rapportage periodiek uit te brengen kan het SCP ook ontwikkelingen in de tijd volgen. De eerste rapportage verscheen in 1992. Het SCP maakt de Rapportage ouderen in opdracht van het ministerie van VWS.

Monitor ouderenbeleid

In 2008 verscheen de rapportage in een andere vorm als de Monitor ouderenbeleid. Aanleiding was de visie die het kabinet in 2005 gaf op de vergrijzing van de bevolking: Nota 64: Ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing. Het kabinet vroeg het SCP een eerste Monitor ouderenbeleid te maken, als proefeditie. Het SCP toetste of de in de Nota genoemde streefwaarden waren gerealiseerd. Voor de analyses gebruikte het SCP verschillende kwantitatieve databronnen. Het SCP concludeerde dat het mogelijk is het bereiken van beleidsdoelen (en streefwaarden) te volgen met een Monitor ouderenbeleid.

Ouderen in instellingen

Naast de Rapportage ouderen en de Monitor ouderenbeleid verschijnen ook specifieke rapportages over ouderen in instellingen. Er is namelijk weinig bekend over de leefsituatie van ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen. De rapportage Oudere tehuisbewoners biedt inzicht in de leefsituatie van de oudere tehuisbewoners. Denk aan het sociale netwerk, de vrijetijdsactiviteiten, de gezondheid, de woonsituatie, de financiële situatie en het gebruik van voorzieningen. In 2011 is de rapportage Zorg in de laatste jaren verschenen waarin ingegaan wordt op veranderingen in de gezondheid van bewoners van 2000-2008. Sinds 2005 rapporteert het SCP hierover op basis van het onderzoek OII (Ouderen in Instellingen).

Kwetsbare ouderen

De laatste Rapportage ouderen is een thematisch rapport over de groep kwetsbare ouderen. Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van opeenstapeling van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het vergroot de kans op ernstige gezondheidsproblemen, zoals opname in een tehuis of overlijden. De rapportage biedt inzicht in kwetsbaarheid bij ouderen: hoe ontwikkelt het zich, hoeveel ouderen zijn kwetsbaar en welke factoren kunnen ouderen beschermen tegen kwetsbaarheid?

Laatste editie

Informatie over de eerstvolgende monitor vindt u, zodra het onderzoek start, onder Lopend onderzoek bij Onderzoek. De eerdere publicaties in deze reeks vindt u hieronder. U kunt deze ook zoeken via Zoek publicatie (bovenaan in de linkerkolom).

Publicaties in deze reeks

Contact

Wilt u meer weten over de Rapportage ouderen? Neem contact op met Cretien van Campen.

Menu