logo

Rapportage sport

De Rapportage sport beschrijft actuele trends en onwikkelingen in de sport. Dit gebeurt op basis van vooral landelijke statistieken. Zo ontstaat een overkoepelend beeld van sport in Nederland. De doelgroep zijn professionals in het sportveld, zoals gemeenten, sportbonden en opleidingen. Het SCP maakt de rapportage op verzoek van de directie Sport van het ministerie van VWS.

Vierjaarlijks

Het SCP ontwikkelde de Rapportage sport in 2001. De frequentie was tweejaarlijks. Vanaf 2010 verschijnt de rapportage elke vier jaar. Tussendoor verzorgt het SCP een kleinere publicatie met de meest actuele trends op het gebied van sportdeelname.

Breed beeld

De Rapportage sport besteedt niet alleen aandacht aan sporters. Ook vrijwilligers en mensen die de sport volgen via de media (krant, tv, internet) of door wedstrijden te bezoeken, komen aan bod. Daarnaast gaat het rapport ruimschoots in op de aanbodkant. Welke organisaties zijn er? Hoeveel sporters bedienen zij? En wat zijn specifieke ontwikkelingen bij die organisaties (zoals financiën of professionalisering)? De informatie is dikwijls afkomstig uit langlopend onderzoek. De onderzoekers interpreteren deze informatie en plaatst de resultaten in algemene maatschappelijke ontwikkelingen. De Rapportage sport heeft daarmee een adviserende functie voor beleidsmakers en uitvoerders van sport.

Samenwerking

Het SCP maakt de Rapportage sport samen met andere instituten die onderzoek naar sport doen.

  • W.J.H. Mulier Instituut: een centrum voor sociaalwetenschappelijk sportonderzoek. Onderzoekt, evalueert en adviseert in opdracht van overheden en sportorganisaties. Vervult een spilfunctie in de opbouw, synthese en overdracht van kennis op sportgebied, voor beleidsmakers én voor wetenschappers.
  • TNO: doet onder andere onderzoek naar het beweeggedrag van Nederlanders en het voorkomen van sportblessures.
  • CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek: verricht onder andere onderzoek naar sportaccommodaties en uitgaven aan sport door consumenten en de overheid.
  • NOC*NSF: de koepelorganisatie voor de georganiseerde sport in Nederland
  • Universiteit Utrecht, Bestuur en organisatiewetenschappen
  • VeiligheidNL: doet onderzoek naar sportblessures
  • RIVM: onderzoekt het belang van bewegen, waaronder sport, als onderdeel van een gezonde leefstijl

Laatste editie

De laatste editie is verschenen in 2015. Deze en eerdere edities van de Rapportage sport staan hieronder. U kunt ook de gewenste editie vinden via zoek publicatie in de rechter- of linkerkolom. 

Publicaties in deze reeks

Rapportage Sport 2018
In 2018 werkte het Sociaal en Cultureel planbureau (SCP) samen met het Mulier Instituut aan de totstandkoming van de zesde Rapportage Sport. De Rapportage Sport bundelt de belangrijkste statistieken op het gebied van sport en sportief bewegen, en biedt daarmee een actueel cijfermatig overzicht van de stand van zaken van de sport in Nederland.

De Rapportage Sport 2018 kent drie delen. Het eerste deel schetste de maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen waarbinnen de ontwikkelingen in de sport zich afspelen en kunnen worden geduid. Het tweede deel schetst de trendmatige ontwikkelingen in de sport, waarbij de lijnen uit eerdere rapportages worden doorgetrokken naar het nu. In het derde deel is de focus gericht op de betekenis of waarde van sport voor het sociale domein, de economie, ruimtelijke ontwikkelingen en op het internationale vlak. Een slotbeschouwing sluit de rapportage af.

De Rapportage Sport 2018 is in december 2018 verschenen. Voor meer informatie, neem contact op met Hugo van der Poel van het Mulier Instituut.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Annet Tiessen-Raaphorst.

Menu