Aankomende publicaties

Bij de aankomende publicaties worden verwachte uitkomstdatums vermeld.

Arbeidsmarkt in kaart: wel en niet-werkenden - editie 2

De overheid wil dat de arbeidsdeelname verder groeit en dat mensen tot op steeds latere leeftijd blijven werken. Ze vindt het daarom belangrijk dat werkenden hun kennis en vaardigheden bijhouden en in geval van werkloosheid actief op zoek gaan naar werk. Daarnaast wil de overheid de afstemming tussen werk en privéleven vergemakkelijken, in de hoop dat mensen dan meer uren willen werken.

Deze digitale publicatie laat zien wat er tussen 2004 en 2018 gebeurde op de volgende terreinen: verwachtingen van werkenden over hun pensioenleeftijd, doorstroom vanuit tijdelijk werk naar vast, baanwisselingen en zoekgedrag, scholingsdeelname, type werktijden, en zorg voor anderen. De publicatie bestaat uit meerdere, op zichzelf staande pagina’s of ‘kaarten’ die elk één vraag beantwoorden, bijvoorbeeld: ‘Wanneer denken werkenden te zullen stoppen met werk?’ of: ‘Neemt een leven lang leren onder werkenden toe?’

De cijfers gaan over mensen van 16-65 jaar, exclusief scholieren en studenten. De gegevens komen uit een langlopend onderzoek naar de arbeidsmarkt: de Arbeidsmarktpanels.

Syrische statushouders op weg in Nederland

  • Publicatiedatum: 4 juni 2020
  • Auteurs: Dit onderzoek is uitgevoerd onder redactie van SCP, CBS, RIVM en WODC

Syrische statushouders op weg in Nederland: de ontwikkeling van hun positie en leefsituatie is een digitale publicatie die is opgebouwd uit verschillende, op zichzelf staande pagina’s of ‘kaarten’. Hierin brengen we in beeld hoe de positie en leefsituatie van de recent in Nederland gearriveerde Syrische statushouders zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Elke kaart behandelt een eigen onderwerp, zoals taal, gezondheid of positie op de arbeidsmarkt.

De basis voor deze publicatie bestaat uit twee surveys die in 2017 en 2019 zijn gehouden onder dezelfde groep (‘cohort’) Syrische statushouders. Het gaat om het cohort Syriërs dat tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 een verblijfsvergunning asiel heeft gekregen en hun kinderen en partner die als nareiziger of in het kader van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen.

Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving

  • Ondertitel: Een pleidooi voor zingeving en creativiteit
  • Publicatiedatum: 11 juni 2020
  • Auteur: Crétien van Campen
  • ISBN: 978 90 377 0946 9

Tijdens de coronacrisis hebben tal van nieuwe creatieve bijeenkomsten met ouderen het daglicht gezien. Door de gezondheidsbeschermende maatregelen dreigt hun wereld klein te worden. Nu de anderhalvemetersamenleving langer gaat duren, zullen creatieve oplossingen gevraagd worden om ouderen betrokken te houden. Naast de zorg voor de gezondheid vraagt het leven ook om plezier, betekenisvolle contacten en zinvol meedoen aan de samenleving.

Het essay ‘Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving’ nodigt uit na te denken welke creatieve oplossingen en initiatieven mogelijk en nodig zijn, zodat mensen gezond èn zinvol ouder kunnen worden.

Continu onderzoek burgerperspectieven (COB)

Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven heeft als doel een beeld te geven van de veranderingen en constanten in de persoonlijke, politieke en maatschappelijke opvattingen van de burgers. Voor dit onderzoek wordt elk kwartaal een peiling gehouden onder leden van het SAMR-panel. In het vierde kwartaal wordt een aanvullend panelonderzoek onder deelnemers aan eerdere peilingen gehouden. Vanaf 2018-4 wordt de steekproef aangevuld met een extra steekproef onder jongeren.

In het onderzoek dat verschijnt op 30 juni is ruim aandacht voor de veranderingen in opvattingen van burgers door de coronacrisis. Het is tevens de 50ste editie van het COB.