Dossier formatie

Maatschappelijke opgaven en kansrijke oplossingsrichtingen vanuit de bril van burgers bezien

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft voor het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer de belangrijkste inzichten uit jarenlang onderzoek bij elkaar genomen. Deze inzichten zijn bijeen gebracht in de notitie Koersen op de samenleving en nader uitgewerkt in vijf onderliggende signalementen. Het SCP signaleert vijf maatschappelijke opgaven, inclusief kansrijke oplossingen, vanuit de bril van burgers bezien. Het SCP heeft dit advies o.a. ontwikkeld met het oog op de start van een nieuwe Tweede Kamer en de formatieperiode. Bij het vormgeven van het nieuwe regeerakkoord is het belangrijk dat er een realistisch beeld aanwezig is over wat burgers kunnen, willen en zullen doen in hun dagelijkse werkelijkheid. Dat gaat over begrip hebben van waar burgers kansen zien en waar ze tegenaan lopen. En hoe daar bij de vormgeving en uitvoering van beleid mee om kan worden gegaan. Politiek en samenleving hebben belang bij een goede dialoog met elkaar.

Gesprekken met de informateur

Op dinsdag 13 april 2021 sprak informateur Herman Tjeenk Willink met directeur Kim Putters als onderdeel van de informatiefase. Twee thema’s stonden centraal in dit gesprek: democratie en het vertrouwen van burgers, en, de impact van de coronacrisis op vertrouwen en wat dit betekent voor het herstelbeleid. Naast de notitie Koersen op de samenleving deelde het SCP het signalement Democratie en institutioneel vertrouwen met de informateur.

Op 25 mei 2021 schoof directeur Kim Putters opnieuw aan bij de formatietafel voor een gesprek met informateur Marriëtte Hamer. Ditmaal samen met de directeuren van het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Onderwerp van gesprek was de impact van de coronacrisis en de transitie van crisis naar herstel.

Aansluitend hierop ontving het SCP het verzoek van de informateur om kennis te delen aangaande het thema ‘inclusieve samenleving’ in relatie tot het herstel- en transitiebeleid. Met daarbij specifiek de vraag om onderscheid te maken tussen wat er op de korte termijn urgent is en wat dit op de lange termijn zou vragen. Hiervoor koppelde het SCP in de notitie inclusieve samenleving de grote maatschappelijke opgaven aan de meest urgente beleidsopgaven.