Survey integratie minderheden (SIM)

De Survey integratie minderheden is opgezet om inzicht te krijgen in de integratie van de vier belangrijkste minderheidsgroeperingen (Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders). Aan deze groepen en aan een vergelijkingsgroep van autochtone Nederlanders zijn vragen gesteld over onder meer onderwijs, arbeid, sociale contacten, culturele integratie, godsdienst, beeldvorming en gezondheid en sport.

SIM kan in sommige opzichten worden beschouwd als de opvolger van de SPVA, een onderzoek naar de sociale positie en het voorzieningengebruik van allochtonen, dat in de periode 1988 - 2002 vijfmaal is gehouden onder deze groepen.

SIM is in 2006 voor het eerst gehouden als face-to-face-onderzoek. In 2010/2011 is SIM herhaald er werd naast het hoofdonderzoek een experiment uitgevoerd om de bruikbaarheid na te gaan van andere dataverzamelingsmethoden, een mix van web, telefoon en face-to-face. Bij de herhaling in 2015 is in eerste instantie een online-vragenlijst gebruikt en zijn respondenten in tweede instantie face-to-face geïnterviewd. In 2015 zijn naast de genoemde groepen ook Poolse en Somalische Nederlanders ondervraagd, van de Poolse doelgroep alleen de eerste generatie nieuwkomers.

Een uitgebreide  onderzoeksverantwoording van SIM'06 is als SCP-publicatie verschenen. SIM2006 en het hoofdonderzoek van SIM2011 zijn gedeponeerd bij DANS onder het tussen haakjes vermelde studienummer.

Doelpopulatie: 2006 en 2011: personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst van 15 jaar en ouder (minimaal één van de ouders of de persoon zelf in het betreffende land geboren), in Nederland woonachtig; controlegroep autochtone Nederlanders
 2015: in Nederland woonachtige personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse, Poolse en Somalische afkomst van 15 jaar en ouder; Poolse doelgroep alleen eerste generatie nieuwkomers vanaf 2004; controlegroep autochtone Nederlanders

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen

Steekproefkader: voor iedere bevolkingsgroep door CBS afgeleid uit BRP (basisregistratie personen) cq. gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Steekproefmethode: tweetraps: gemeente, persoon; aselecte personensteekproef uit de verschillende groepen, stratificatie naar gemeentegrootte

Verzamelmethode: 2006: computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI), 2011: hoofdonderzoek CAPI, experiment mixed mode: CAWI, CATI en CAPI, 2015: mixed mode: CAWI en CAPI

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in samenwerking met Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk: 2006: Veldkamp Marktonderzoek bv, 2011: GfK Panel Services Benelux, 2015: TNS Nipo / Veldkamp

Frequentie: 2006, 2011, 2015

Weging: 2006, 2011: CBS-weegmodel o.b.v.leeftijdsklasse, geslacht, burgerlijke staat, gemeenteomvangklasse, herkomst en generatie
 2015: CBS-weegmodel o.b.v. herkomst, leeftijd, geslacht, generatie, type huishouden, grootte huishouden, gemeentegrootte en persoonlijk inkomen

Berichtgever: proxi niet toegestaan

SIM2015

Veldwerkperiode: 19 januari 2015 tot en met 15 juli 2015

Steekproef: bruto steekproef 15.028 personen (waarvan oneigenlijke non-respons 645 personen); 1858 Turks, 2082 Marokkaans, 2367 Surinaams, 2419 Antilliaans, 2702 Pools, 1747 Somalisch; 1855 autochtoon

Respons: 6829 personen, van wie 52% via CAWI en 48% via CAPI;  920 Turks (50%), 951 Marokkaans (46%), 1045 Surinaams (46%), 1112 Antilliaans (48%), 1129 Pools (45%), 626 Somalisch (37%); 1046 autochtoon (58%)

SIM2011 (URN:  urn:nbn:nl:ui:13-i7ym-ju)

Veldwerkperiode: hoofdonderzoek: half november 2010 - half mei 2011
mixed mode onderzoek: eind november 2010 - half juni 2011

Steekproef: hoofdonderzoek: 8726 personen; 1740 Mar., 1565 Tur., 1974 Ant., 1930 Sur., 1517 aut.
mixed mode-onderzoek: 5452 personen; 1086 Mar., 979 Tur., 1233 Ant., 1207 Sur., 947 aut.

Respons: hoofdonderzoek: 4125 personen (50%): 834 Mar. (50%), 814 Tur. (54%), 872 Ant. (48%), 790 Sur. (43%), 815 aut. (55%)
mixed mode onderzoek: 2698 personen (52%): 561 Mar. (53%), 533 Tur. (56%), 547 Ant. (49%), 519 Sur. (45%), 538 aut. (59%)

SIM2006 (P1821)

Veldwerkperiode: maart 2006 - december 2006

Steekproef: 11.520 personen; 2390 Mar., 2162 Tur., 2212 Ant., 2679 Sur., 2077 aut.

Respons: 5250 personen (53%); 1032 Mar. (50%), 1132 Tur. (60%), 1007 Ant. (54%), 1065 Sur. (46%), 1014 aut. (55%)