Verkiezingen en Formatie 2023 - 2024

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van november 2023 en de daarop volgende formatie werden door de verschillende politieke partijen plannen en voorstellen gemaakt die gevolgen hebben voor het leven van mensen en de samenleving als geheel. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft in deze periode op verschillende moment haar kennis ingebracht over wat burgers bezighoudt en wat speelt in de samenleving: 

  • In de notitie ‘Zet mens en samenleving centraal tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen’ werden aandachtspunten meegegeven voor de totstandkoming van de partijprogramma’s en de politieke debatten. De centrale boodschap was dat er naast aandacht voor economische uitkomsten en doelen die te maken hebben met de leefomgeving ook expliciet aandacht moet zijn voor hoe keuzes op grote beleidsdossiers doorwerken in de kwaliteit van de samenleving: het welbevinden van mensen, hun participatie in de samenleving, de sociale cohesie, structurele ongelijkheid en de relatie tussen burgers en overheid.
  • In ‘Kwesties voor het kiezen 2023’ ging het SCP in op wat cruciale keuzes zijn voor de politiek op zes maatschappelijke thema’s: bestaanszekerheid, kansengelijkheid, asiel en migratie, zorg en ondersteuning, verduurzaming en de krapte op de arbeidsmarkt. Wat betekenen de politieke keuzes die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s benoemen voor de kwaliteit van de samenleving
  • Vervolgens heeft het SCP een reflectie gedaan van de effecten van maatregelen uit het hoofdlijnenakkoord Hoop, lef en trots van PVV, VVD, NSC en BBB op de kwaliteit van de samenleving. En dan valt op dat het hoofdlijnenakkoord inzet op basisbehoeften van mensen, maar relatief weinig aandacht heeft voor sociale cohesie en het tegengaan van ongelijkheid. Reflectie op het hoofdlijnenakkoord Hoop, lef en trots.

In dit dossier bundelt het SCP deze kennis. Wilt u in het kader hiervan met ons in gesprek? Dan kunt u ons bereiken via info@scp.nl .