Dr. D. W. (Dirk) Postma
Beeld: ©Arenda Oomen

Dr. D. W. (Dirk) Postma

Functie
Programmaleider Representatie en Vertrouwen
Werkt bij
Programma Representatie en Vertrouwen
E-mailadres
d.postma@scp.nl

Dirk Postma studeerde Wijsgerige pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en Leuven in 2004. In zijn promotieonderzoek besteedde hij aandacht aan de ethische en politiek-filosofische grondslagen van natuur- en milieueducatie. In de jaren daarna heeft hij zich buiten de muren van de universiteit ingezet voor het versterken van de kennisbasis van sociaal werk en sociaal beleid. Hij deed onderzoek naar burgerschap op diverse niveaus:

  • Aan hogescholen in Amsterdam en Utrecht deed hij vooral onderzoek naar burgerschap op wijkniveau;
  • Als lector Welzijn Nieuwe Stijl aan NHL Stenden op gemeenteniveau;
  • Bij het Fries Sociaal Planbureau op regioniveau;
  • Bij het SCP op landelijk niveau (waarbij de andere schaalniveaus ook relevant blijven). 

Een rode draad in zijn onderzoek naar burgerschap is het vraagstuk van in- en uitsluiting. In het verlengde daarvan geeft hij bij het SCP sinds september 2022 leiding aan het programma Representatie en Vertrouwen, gericht op vragen als: in hoeverre voelen inwoners zich nog vertegenwoordigd door overheden en maatschappelijke organisaties? Op welke wijze willen burgers meepraten over beleid en besluitvorming over zaken die hen raken? Ervaren zij dat ze invloed kunnen uitoefenen? En in samenhang daarmee: Hoe staat het er voor met het vertrouwen van inwoners in overheden en instituties en het vertrouwen tussen burgers onderling?