Jaarverslag SCP 2014

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft de ambitie het instituut van Nederland te zijn dat de feitelijke en ervaren leefsituatie in Nederland in kaart brengt en daarbij de vragen stelt die op middellange en lange termijn op onze samenleving afkomen. We brengen ook in kaart hoe onze inwoners daarover denken. Daarmee vervult het SCP met het onderzoek een brugfunctie tussen de overheid en de samenleving.

Met deze ambitie in het vizier heeft het SCP in 2014 de strategische koers 2015-2020 vastgesteld, waarbij een belangrijk speerpunt de kennisdeling is rond de inzichten die wij verzamelen rond de leefsituatie in Nederland, de sociale cohesie in de samenleving en de verhouding van burgers tot de overheid. Onze activiteiten gericht op kennisdeling bestaan in hoofdzaak uit het rapporteren van onderzoeksgegevens over het gehele maatschappelijke domein, van onderwijs, tot zorg, geloofsbeleving, welzijn, arbeid, tijdbesteding en tal van participatievormen.