Aanbod van arbeid 2016

Werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt.

Auteurs: Patricia van Echtelt, Simone Croezen, Jan Dirk Vlasblom, Marian de Voogd-Hamelink met medewerking van Lucille Mattijssen.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0801 1.

De overheid wil dat de arbeidsdeelname verder toeneemt. Voor het persoonlijk leven van de burgers heeft dit gevolgen.

Als mensen (meer) betaald werk gaan verrichten, vraagt dit van hen ook meer op andere terreinen. Werken, zorgen en leren zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Enerzijds combineren steeds meer mensen betaald werk met zorgtaken.

Anderzijds wordt scholing van belang geacht om werknemers tot aan de pensioengerechtigde leeftijd een plaats te laten houden op de arbeidsmarkt (duurzame inzetbaarheid).

Werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt is het centrale thema in dit rapport. Het beschrijft de belangrijkste trends op dit terrein vanuit het perspectief van werkenden en niet-werkenden. Aan bod komen onder andere: flexibilisering, de combinatie van arbeid en (mantel)zorg, en formele en informele scholing van werkenden.

De publicatie is gebaseerd op de gegevens uit een langlopend onderzoek onder 4.500 werkenden en niet-werkenden dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) sinds 2010 co├Ârdineert. De studie wordt iedere 2 jaar herhaald.